Usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 28.listopadu 2018

Usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 28.listopadu 2018 v klubovně tělocvičny Základní školy Kasejovice

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

  • 1/2018 – změny rozpočtu č. 12/2018

II. p r o j e d n a l o a s c h v a l u j e

  • 2/2018 - oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona k záměru „I/20 KASEJOVICE, OBCHVAT“ s tímto závěrem:
    V oznámení nebyla identifikována žádná zásadní rizika, ale přesto v navazujícím projektovém stupni požadujeme zohlednit a prověřit možnosti napojení obchvatu na silnici III/17727 a zároveň zohlednit v západní části obchvatu stávající zástavbu a připravenou lokalitu výstavby rodinných domů v km 1.1. plánované komunikace a zachovat průchod pro pěší a zvěř ze židovského hřbitova viz modrá turistická značka
    Podrobné vyjádření, které je přílohou usnesení, bude zasláno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Kasejovicích dne 28.11.2018

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Karel SUDA, člen zastupitelstva
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 03.12.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.12.2018