Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 11. 12. 2014

Usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 11. prosince 2014 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 1/2014 - rozpočet města Kasejovice na rok 2015 s příjmy 18 233 tis. Kč a s výdaji 18 233 tis.Kč jako vyrovnaný. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 2/2014 - rozpočtový výhled na období let 2016-2018.
 • 3/2014 - plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2015
 • 4/2014 - odkoupení pozemku od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Kladrubce - st.p. 59/2 o výměře 343 m2 za cenu 17 000 Kč

II. s t a n o v u j e

 • 5/2014 - v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města a to ode dne 1.1.2015 takto:
  • předseda Komise pro rozvoj obcí ve výši 1 120 Kč
  • člen Komise pro rozvoj obcí ve výši 880 Kč
 • Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněným členům zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za nichž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

III. p o v ě ř u j e

 • 6/2014 - radu města s prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v oddílech-paragrafech v rámci měsíčních rozpočtových změn. Daň z příjmu za obec, která je zároveň příjmem rozpočtu města je možné schválit na výdajové stránce nad výše uvedenou částku.

V Kasejovicích dne 11.12. 2014

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Vojtěch ŠOLLE, člen zastupitelstva
Josef HULAČ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 18.12.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.01.2015