Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. března 2017

USNESENÍ z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. března 2017 v klubovně tělocvičny Základní školy Kasejovice

Zastupitelstvo města Kasejovice:

s c h v a l u j e

 • 78/2017 - poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 76 620 Kč a smlouvu o poskytnutí účelové dotace
 • 79/2017 - prodej pozemku parc.č. 676/2 (dle nového GP) o výměře 67 m2 vytvořené ze st. parc.č. 8/1 a parc.č.676 v k.ú. Polánka u Kasejovic panu ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________ za cenu 50 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem kupní smlouvy
 • 80/2017 - odkoupení pozemku rámci insolvenčního řízení parc.č. 1166/15 o výměře 951 m2 v k.ú. Kasejovice. Stanovením nabídkové kupní ceny pověřuje radu města Kasejovice.

II. b e r e n a vě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 9.12.2016 – 8.3.2017
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • změny v rozpočtu města č.14/2016, č.1 a č.2/2017 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2015 a 8.12.2016
 • informace o:
  • opravě 2. nádrže dle smlouvy o dílo na čistírně odpadních vod v Kasejovicích
  • průběhu akcí: „Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice“ a „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Kladrubce“
  • podání žádostí o dotace na tyto akce:
   • „Oprava místní komunikace v Podhůří a v Kasejovicích“ k čistírně odpadních vod
   • „Oprava místní komunikace v Kasejovicích“
   • „Sanace stávajících vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu“
   • „Videoprezentace města“
   • „Klub otevřených dveří pro děti a mládež“
   • „Rekonstrukci víceúčelového hřiště v Kasejovicích“
  • dovolání k Nejvyššímu soudu ČR proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ve věci pozemku pod komunikací I/20 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

V Kasejovicích dne 8.3.2017

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Stanislav LEVÝ, Člen zastupitelstva
Karel FIALA, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 17.03.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.04.2017