USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 15. února 2024

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 15. února 2024 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. volí:

 • ZM/01/2024 - členy návrhové komise Mgr. Hanu Červenou a Veroniku Tesařovou
 • ZM/02/2024 - členem kontrolního výboru Petra Pohanku s počtem hlasů 9
 • ZM/03/2024 - předsedou kontrolního výboru Mgr. Štěpánku Löffelmannovou s počtem hlasů 9

II. určuje:

 • ZM/04/2024 - ověřovatele zápisu Evu Chárovou a Antonína Řehoře, zapisovatelku Ilonu Sudovou

III. schvaluje:

 • ZM/05/2024 - program 10. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/06/2024 - zřízení termínovaného vkladu ve výši 10 000 000 Kč (slovy deset milionů korun českých) u J&T Banky, a.s. v délce trvání jednoho roku a za tímto účelem pověřuje starostu města k uzavření komisionářské smlouvy s J&T Bankou, a.s. a podepsání žádosti o vytvoření termínovaného vkladu
 • ZM/07/2024 - zřízení termínovaného vkladu ve výši 10 000 000 Kč (slovy deset milionů korun českých) u Komerční banky, a.s. v délce trvání jednoho roku a za tímto účelem pověřuje starostu města k uzavření komisionářské smlouvy s Komerční bankou, a.s. a podepsání žádosti o vytvoření termínovaného vkladu
 • ZM/08/2024 - provedení rekonstrukce prostor kavárny v budově radnice
 • ZM/09/2024 - sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby
 • ZM/010/2024 - prodloužení termínu do 15.1.2026 pro dokončení hrubé stavby rekreačního objektu na pozemku parc. č. 1540/6 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. xxx a pověřuje starostu města k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a zároveň Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu a k jejich podpisu
 • ZM/011/2024 - Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/P/35196/2023-HMSU s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek parc. č. 1937 v k.ú. Řesanice a pověřuje starostu města k jejímu podpisu

IV. souhlasí:

 • ZM/012/2024 - s ukončením prodeje palivového dřeva za sníženou cenu

V. neschvaluje:

 • ZM/013/2024 - navýšení odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města

VI. stanovuje:

 • ZM/015/2024 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 28.3.2024 v 17 hodin v kulturně-společenském centru v Kasejovicích

VII. bere na vědomí:

 • ZM/016/2024 - rezignaci zastupitele pana Karla Fialy
 • ZM/017/2024 - informace starosty města o zpracování Místní energetické koncepce, o neuhrazených poplatcích, o poničených dopravních značkách, o plánovaných investičních akcích, o nedovolené skládce a další informace o dění v obci

V Kasejovicích 19.2.2024

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé zápisu:
Eva Chárová
Antonín Řehoř

Vyvěšeno na úřední desku: 28.02.2024

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.03.2024