Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 1. října 2020

Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 1. října 2020 v Kulturním zařízení v Chloumku

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 79/2020 - změny č.7 v rozpočtu města
 • 80/2020 - geometrické zaměření parc.1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic na jednotlivé stavební parcely pro stavbu 5-ti chat dle navržené studie
 • 81/2020 - směnu pozemků v k. ú. Řesanice dle nového geometrického plánu – parc. č. 1212/45 (nově vzniklý pozemek z parc. č. 1212/1) o výměře 37 m2 ve vlastnictví města a parc. č. 7/8 (nově vzniklý pozemek z parc. č. 7/3) o výměře 35 m2 ve vlastnictví ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______. Rozdíl ve výměře pozemků – 2 m2 bude ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________ uhrazen ve výši 50 Kč/m2

II. n e s o u h l a s í

 • 82/2020 - s kupní cenou na pozemek parc.č. 495/2 v k.ú. Kasejovice o výměře 638 m2 od Pozemkového úřadu ČR vzhledem k nepřístupnosti pozemku z veřejného prostranství

III. n e s c h v a l u j e

 • 83/2020 - prodej části pozemku par.č. 1335/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic _________________, bytem __________
 • 84/2020 - prodej části pozemků - par.č. 1335/1, část parc.č. 24 a část 22/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic _________________, bytem ____________

IV. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 11.6.2020 – 29.9.2020
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 5, 6/2020 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 12.12.2019
 • zprávu o návrhu kupní smlouvy a návrhu dohody o náhradě za užívání pozemků od Ředitelství silnic a dálnic ČR na pozemky pod komunikací I/20 v k. ú. Kasejovice
 • informace o:
  • podaných 3 žádostech o dotaci na lesní hospodářství
  • dokončených stavebních pracích
  • uzavřených smlouvách o dílo na stavební práce v roce 2020-2021
  • probíhajícím poptávkovém řízení na rekonstrukci lesní a polní cesty
  • plánovaném zahájení řízení na dodavatele stavby Intenzifikace ČOV a výstavba dvou kanalizačních řadů

V Kasejovicích dne 1.10.2020

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Josef HULAČ, člen zastupitelstva
Karel SUDA, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 09.10.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.10.2020