Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. června 2017

USNESENÍ z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. června 2017 v Kulturním zařízení v Podhůří.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

 • 81/2017 - projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
  Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěrku za rok 2016.
  Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 3 506 941,06 Kč na syntetický účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.
  Schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2016.

s c h v a l u j e

 • 82/2017  - smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace
 • 83/2017  - smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace
 • 84/2017  - pořízení změny  č.1 územního plánu Kasejovice a určuje pověřeného zastupitele pro projednání změny:  MVDr. Václava Červeného
 • 85/2017  - poskytnutí finanční dotace ve výši 69 700 Kč TJ Sokol Kasejovice z Programu podpory neziskových organizací na rok 2017,  z toho 67 200 Kč kategorie A – Podpora práce s dětmi a mládeží a 2 500 Kč kategorie B uspořádání oslavy dne dětí  a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kasejovice
 • 86/2017  - prodej pozemku parc.č. 657/8 a parc.č.657/9  (dle nového GP) o výměře 569 m2 vytvořené z parc.č. 657/3 v k. ú. Kladrubce ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­manželům xxx, bytem Kladrubce za cenu 30 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem kupní smlouvy
 • 87/2017  - směnou pozemků – parc.č. 753 v k.ú. Kasejovice (ve vlastnictví xxx  za parc.č.644/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic (ve vlastnictví města) s podmínkou, že rozdíl výměry uhradí pan xxx ve výši 20 Kč/m2 a též veškeré poplatky spojené se směnou. Zároveň pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem kupní smlouvy.
 • 88/2017  - odkoupení pozemku parc.č. 491/7 o výměře 344 m2 a st.p. č. 741 o výměře 61 m2 (dle GP č. 540-12/2013) v k.ú. Kasejovice za cenu 100 Kč/m2    

v y d á v á

 • 89/2017 - Obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice č.1/2017, kterou se stanoví část společného obvodu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace
 • 90/2017 - Obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice č.2/2017, kterou se stanoví část společného obvodu Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace

b e r e  na  vědomí

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 9.3.2017 – 8.6.2017
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • změny v rozpočtu města č.3 a č.4/2017 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2016
 • informace:
  • o opravě 2. nádrže dle smlouvy o dílo na čistírně odpadních vod v Kasejovicích
  • o průběhu akcí: „Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice“  a  „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Kladrubce“
  • provedené poptávce na akci: „Oprava místní komunikace v Kasejovicích“, tj. okolo školy, k čistírně odpadních vod a k DPS

V Kasejovicích dne 8.6.2017 
Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města                               
MUDr. Jiří BURIÁNEK,  člen zastupitelstva                   
Jiří SLAVÍČEK,  člen zastupitelstva                               

Vyvěšeno na úřední desku: 16.06.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.07.2017