USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 28. března 2024

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 28. března 2024 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. projednalo:

 • ZM/18/2024 - závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2023 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
  Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěru za rok 2023.
  Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 14 646 432,37 Kč na syntetický účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“
  Schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2023.

II. volí:

 • ZM/19/2024 - ověřovatele zápisu Františka Sedláka, DiS. a Evu Chárovou
 • ZM/20/2024 - členy návrhové komise Veroniku Tesařovou a Mgr. Hanu Červenou

III. schvaluje:

 • ZM/21/2024 - program 11. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/22/2024 - rozpočtové opatření č. 1
 • ZM/23/2024 - účetní závěrku a hospodaření Mateřské školy Kasejovice a převod zisku z roku 2023 ve výši 7 687,22 Kč do rezervního fondu
 • ZM/24/2024 - vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 1166/85, 1166/86, 1167/3, 1167/2, 1167/4, 1166/82, 1166/83, 1166/80, 1169/7, 1169/2, 1169/9 v k.ú. Kasejovice v obytné zóně Chloumecká včetně zásad prodeje
 • ZM/25/2024 - aktualizovaný Program rozvoje města na období 2023 – 2026
 • ZM/26/2024 - výstavbu odlehčovací kanalizace od COOPu k mateřské škole
 • ZM/27/2024 - poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2024 ve výši 87 381 Kč Plzeňskému kraji, pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace
 • ZM/28/2024 - Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/P/4564/2024-HMSU s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek parc. č. 64 v k.ú. Řesanice a pověřuje starostu města k jejímu podpisu
 • ZM/29/2024 - finanční výpomoc ve výši 356 506 Kč Mikroregionu Nepomucko na předfinancování akce „Kompostéry a štěpkovače – Mikroregion Nepomucko“, schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města a pověřuje starostu města k jejímu podpisu
 • ZM/30/2024 - na základě výběru zhotovitele veřejné zakázky uzavření smlouvy o dílo na akci „Ocelový přístřešek u ČOV v Kasejovicích“ se společností K-servis Blatná, s.r.o. se sídlem Sádlov 1361, 388 01 Blatná, IČ 18031692, která nabídla celkovou cenu 461 884,36 Kč bez DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy
 • ZM/31/2024 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1680/1 o výměře 81 m2 v k.ú. Kasejovice
 • ZM/32/2024 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 920/11 o výměře 130 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • ZM/33/2024 - Obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dlousložkové formě
 • ZM/34/2024 - žádost SDH Řesanice o poskytnutí programové dotace z Programu podpory neziskových organizací 2024, kategorie B Veřejně prospěšné aktivity ve výši 10 000 Kč a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice

IV. neschvaluje:

 • ZM/35/2024 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9 000 Kč Lince bezpečí, z.s. na provoz dětské krizové linky

V. souhlasí:

 • ZM/36/2024 - se zrušením železničních přejezdů P1276, P1283, P1285 a P1293

VI. nesouhlasí:

 • ZM/37/2024 - se zrušením železničních přejezdů P1277, P1279, P1281 a P1284

VII. stanovuje:

 • ZM/39/2024 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 23.5.2024 v 17 hodin v kulturně-společenském centru v Kasejovicích

VIII. bere na vědomí:

 • ZM/40/2024 - zprávu finančního výboru
 • ZM/41/2024 - zprávu kontrolního výboru
 • ZM/42/2024 - žádost Českého svazu včelařů, z.s. Oselce o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč na léčivo pro včely
 • ZM/43/2024 - usnesení z 10. zastupitelstva ze dne 15. února 2024
 • ZM/44/2024 - informace starosty města o Místní energetické koncepci, o plánovaných akcích, o nedovolených skládkách, o průběhu stavebních akcí a o dalším dění v obci

V Kasejovicích 2.4.2024

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé zápisu:
František Sedlák, DiS.
Eva Chárová

Vyvěšeno na úřední desku: 08.04.2024

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.04.2024