Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16. prosince 2020

Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16. prosince 2020 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 85/2020 - změny č.10 v rozpočtu města
 • 86/2020 - rozpočet města Kasejovice na rok 2021 s příjmy 33 254 453,62 Kč a s výdaji 71 489 019,25 Kč jako schodkový. Rozdíl příjmů a výdajů je financován z prostředků z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 87/2020 - střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022-2024 ke schválenému rozpočtu na rok 2021
 • 88/2020 - plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2021
 • 89/2020 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • 90/2020 - prodej pozemku par. č. 1335/10 o výměře 15 m2 za cenu 50 Kč/m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic panu _________________ s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 91/2020 - prodej pozemků par. č. 1352 o výměře 32 m2 a parc. č. 21 o výměře 19 m2 za cenu 50 Kč/m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic paní ______________ s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 92/2020 - prodej pozemku par. č. 1335/16 o výměře 204 m2 za cenu 50 Kč/m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic paní ____________________ s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 93/2020 - prodej pozemků oddělených geometrickým plánem č. 144-393/2020 od pozemku parc. č. 1540/1 v k. ú. Chloumek u Kasejovic za účelem stavby pro individuální rekreaci:
  • parc.č. 1540/3 - __________________
  • parc.č. 1540/4 - __________________
  • parc.č.1540/6 - __________________
  • parc.č. 1540/7 – _________________
  • parc.č. 1540/8 – __________________
  za cenu 100 Kč/m2 + DPH (dle platné legislativy) + úhradu všech poplatků spojených s prodejem a s tím, že s kupujícími bude uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí kupní smlouvě“ a za podmínek, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 25.9.1997. Kupující berou na vědomí, že město Kasejovice nebude k těmto pozemkům zřizovat inženýrské sítě a komunikaci.
 • 94/2020 - příspěvek z rozpočtu města dle § 80 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích pověřenému členů zastupitelstva na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, ve výši 3000 Kč za rok a 500 Kč za každý den obřadu.

II. p o v ě ř u j e

 • 95/2020 - radu města prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v rámci měsíčních rozpočtových změn
 • 96/2020 - radu města, aby schválila dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV – Kasejovice“ firmu STRABAG, a.s. v případě, že doloží chybějící dokument v rámci zadávacího řízení zakázky a zároveň schválila smlouvu o dílo a pověřila starostku města k podpisu této smlouvy

III. n e s c h a l u j e

 • 97/2020 - prodej části pozemku par. č. 1535 o výměře cca 480 m2 v k. ú. Chloumek u Kasejovic manželům _____________ 98/2020 - prodej části pozemku par.č. 1540/1 o výměře cca 480 m2 v k. ú. Chloumek u Kasejovic paní ________________

IV. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 23.9.2020 do 15.12.2020
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 8 a 9/2020 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 12.12.2019
 • informace:
  • provedené poptávce na svoz a likvidaci komunálního odpadu
  • sdělení Správy železnic k prodeji pozemku parc. č. st. 405 s budovou (sklad u vlakového nádraží) a části pozemku p.č.1613/1 (vedle bývalé vodárny) v k. ú. Kasejovice
  • jednání s právním zástupcem města o nájemní a kupní smlouvě s ŘSD – pozemků pod komunikací I/20 ve vlastnictví města
  • průběhu projektů

V Kasejovicích dne 16.12.2020

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Jiří KURZ, člen zastupitelstva
Milada MYSLIVCOVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 22.12.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.01.2021