Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2017

USNESENÍ z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2017 v Kulturním zařízení v Chloumku

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. p r o j e d n a l o

 • 91/2017 - návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kasejovice

II. s c h v a l u j e

 • 92/2017 - změny č. 8/2017 v rozpočtu města, které jsou nedílnou přílohou usnesení
 • 93/2017 - zadání změny č. 1 územního plánu Kasejovice
 • 94/2017 - poskytnutí finanční dotace na nákup zahradního traktoru ve výši 55 000 Kč TJ Sokol Kasejovice a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • 95/2017 - prodej pozemku st.p.č. 401/5 (dle nového GP č.619-202/2017) o výměře 4 m2 vytvořené ze st.p.č. 401/3 v k. ú. Kasejovice ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem kupní smlouvy

III. n e s c h v a l u j e

 • 96/2017 - prodej pozemku parc.č. 503/6 a prodej stavby – stodoly s pozemkem - st.parc.č. 460 v k.ú. Kasejovice

IV. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 9.6.2017 – 7.9.2017
 • zprávu kontrolního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 5,6,7/2017 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2016
 • informace o:
  • dokončené opravě 2. nádrže dle smlouvy o dílo na čistírně odpadních vod v Kasejovicích
  • průběhu akcí: „Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice“
  • provedené opravě komunikací v rámci akce: „Oprava místní komunikace v Kasejovicích“, tj. okolo školy, k čistírně odpadních vod
  • provedené opravě komunikací v rámci akce: „Kasejovice – oprava místních komunikací – II.etapa“
  • plánované opravě komunikace v Podhůří
  • poskytnutí příspěvku na dětské hřiště z Nadace ČEZ
  • přidělené dotaci na videoprezentaci města Kasejovice a na Klub otevřených dveří pro děti a mládež

V Kasejovicích dne 7.9.2017

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Stanislav LEVÝ, člen zastupitelstva
Vojtěch ŠOLLE, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 18.09.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.10.2017