Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16. března 2021

Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16. března 2021 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 99/2021 - prodej pozemku par.č. 106/5 o výměře 146 m2 za cenu 50 Kč/m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic p. _____________________ s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 100/2021 - poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 70 840 Kč a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

II. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 16.12.2020 – 15.3.2021
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 1/2021 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2020
 • informace k plánovanému prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů v Obytné zóně Chloumecká po výstavbě infrastruktury
 • informace:
  • o průběhu projektů – staveb
  • o podaných a plánovaných žádostech o dotace

V Kasejovicích dne 16.3.2021
Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva
MUDr. Jiří BURIÁNEK, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 24.03.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.04.2021