Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. června 2018

Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. června 2018 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

 • 112/2018 - Projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
  Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěrku za rok 2017.
  Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 5 956 570,05 Kč na syntetický účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“
  Schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2017.

s o u h l a s í

 • 113/2018 - s převodem práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí nevratného finančního příspěvku na rekonstrukci a výstavbu objektu č.p. 184 v Kasejovicích uzavřené dne 30.8.2001 z p. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________ na p. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________dle předloženého návrhu

s c h v a l u j e

 • 114/2018 - poskytnutí finanční dotace ve výši 64 900 Kč TJ Sokol Kasejovice z Programu podpory neziskových organizací na rok 2018, z toho 62 400 Kč kategorie A – Podpora práce s dětmi a mládeží a 2 500 Kč kategorie B uspořádání oslavy dne dětí a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kasejovice
 • 115/2018 - prodej níže uvedených bytových jednotek v č.p 184 v Kasejovicích a to:
  • bytovou jednotku č. 184/1 o velikosti 2 + KK umístěnou v 1. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše 43 m2 za cenu 1 Kč manželům __________, bytem Kasejovice 184
  • Součástí jednotky č. 184/1 je dále spoluvlastnický podíl o velikosti 430/4956 na společných částech nemovité věci.
  • bytovou jednotku č. 184/2 o velikosti 2 + KK umístěnou ve 2. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše 45 m2 za cenu 1 Kč p. ___________, bytem Kasejovice 184
  • Součástí jednotky č. 184/2 je dále spoluvlastnický podíl o velikosti 450/4956 na společných částech nemovité věci.
  • bytovou jednotku č. 184/3 o velikosti 2 + 1 umístěnou ve 2. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše 70 m2 za cenu 1 Kč p. ___________, bytem _________.
  • Součástí jednotky č. 184/3 je dále spoluvlastnický podíl o velikosti 700/4956 na společných částech nemovité věci.
  • bytovou jednotku č. 184/4 o velikosti 1 + KK umístěnou ve 2. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše 47,9 m2 za cenu 1 Kč ___________, bytem Kasejovice 184. Součástí jednotky č. 184/4 je dále spoluvlastnický podíl o velikosti 479/4956 na společných částech nemovité věci.
  • bytovou jednotku č. 184/5 o velikosti 2 + KK umístěnou ve 3. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše je 53,7 m2 za cenu 1 Kč manželům __________. Součástí jednotky č. 184/5 je dále spoluvlastnický podíl o velikosti 537/4956 na společných částech nemovité věci. V případě, že dojde k naplnění smlouvy o převodu práv a povinností k bytové jednotce č. 184/5 (v současné době uzavřená smlouva o smlouvě budoucí) mezi manželi ________ a společností _______, zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky společnosti __________.
  • bytovou jednotku č. 184/6 o velikosti 2 + KK umístěnou ve 3. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše 70 m2 za cenu 1 Kč manželům ____________, bytem Kasejovice 184. Součástí jednotky č. 184/6 je dále spoluvlastnický podíl o velikosti 700/4956 na společných částech nemovité věci.
  • bytovou jednotku č. 184/7 o velikosti 1 + KK umístěnou ve 3. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše 47 m2 za cenu 1 Kč manželům __________. Součástí jednotky č. 184/7 je dále spoluvlastnický podíl o velikosti 470/4956 na společných částech nemovité věci. V případě, že dojde k naplnění smlouvy o převodu práv a povinností k bytové jednotce č. 184/7 (v současné době uzavřená smlouva o smlouvě budoucí) mezi manželi _________ a společností ____________, zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky společnosti __________.
   Cena jednotlivých bytů byla stanovena a již uhrazena splátkami na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Kasejovice ze dne 26.4.2001 pod č.usn. 30/2001. Zastupitelstvo města pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem kupních smluv
 • 116/2018 - odkoupení pozemku parc.č. 496 o výměře 120 m2 v k.ú. Kasejovice a pověřuje vedení města se zúčastnit výběrového řízení s aukcí a radu města stanovení nabídkové ceny do aukce
 • 117/2018 - smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – vedenou jako stavbu č.2220 s názvem „I/20 křižovatka se silnicemi II/188 a III//02014 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Kasejovice a pověřuje starostku města podpisem předloženého návrhu smlouvy
 • 118/2018 - prodej pozemků v k.ú. Řesanice – parc.č. 1212/28 o výměře 39 m2, parc.č. 1212/27 o výměře 42 m2, parc.č. 1212/7 o výměře 36 m2 a pozemku parc.č. 1212/44 o výměře 69 m2 (dle GP č. 122-282/2017) vytvořeného z parc.č. 1212/1 manželům _________, bytem ________ za cenu 50 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 119/2018 - prodej pozemku v k.ú. Chloumek u Kasejovic parc.č. 920/18 o výměře 6 m2 (dle GP č. 141-79/20189) vytvořeného z parc.č. 920/1 p. ______________, bytem _________ za cenu 50 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 120/2018 - směnu pozemků – par.č. 1154/5 o výměře 92 m2, parc.č. 1166/14 o výměře 205 m2 a část pozemku parc.č. 1166/15 (dle vyznačení v katastrální mapě) v k.ú. Kasejovice v majetku manželů ___________ za část pozemku parc.č. 1166/9 v k.ú. Kasejovice v majetku města Kasejovice (dle vyznačení v katastrální mapě) s tím, že případný rozdíl ve výměře bude doplacen ve výši 80 Kč/m2 a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy

v y d á v á

 • 121/2018 - změnu č.1 Územního plánu Kasejovice – opatření obecné povahy č.1/2018

b e r e na vědomí

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 7.3.2018 – 7.6.2018
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č.3,4,5/2018 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 7.12.2017
 • návrh na vydání změny č.1 Územního plánu Kasejovice a úplné znění po vydání této změny
 • informace o:
  • průběhu akce „Sanace stávajících vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu“
  • dokončené výstavbě dětského hřiště v Kasejovicích
  • plánovaných akcích – obnova Jánského náměstí – dotace a výběrové řízení,
  • o výměně oken ve zdravotním středisku
  • o plánované akci „Rekonstrukci lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovice a k. ú. Kladrubce“
  • zpracování „Lesního hospodářského plánu města Kasejovice na rok 2020-2029“
  • stavebních úpravách v Újezdě u Kasejovic a v Podhůří
  • plánovaném setkání rodáků v Újezdě u Kasejovic a v Podhůří
  • oslavách 140. výročí hasičů v Kasejovicích a města
  • účasti města v soutěži Vesnice roku 2018

V Kasejovicích dne 7.6.2018

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva
Josef PĚČEK, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 25.06.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.07.2018