Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2018

Usnesení ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2018 v Kulturním zařízení v Újezdu u Kasejovic

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 122/2018 - prodej pozemků v k.ú. Kasejovice (dle nového GP č.633-10/2018)
  • parc.č. 1154/12 o výměře 100 m2,
  • parc.č. 1154/1 o výměře 15 m2 vytvořené z parcely 1154/1 a parc.č.1154/4
  • parc.č. 1156/10 o výměře 13 m2 vytvořené z parc.č. 1156/2 p. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________, bytem ________ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 123/2018 - prodej pozemku parc.č. 1154/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Kasejovice (dle nového GP č.633-10/2018) vytvořeného z parc.č. 1154/1 a 1154/4 p. ________, bytem _________ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 124/128 - prodej pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR v k.ú. Podhůří u Nepomuka za účelem výstavby silnice pod názvem „I/20 křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014 – parc.č. 250 o výměře 92 m2, parc.č. 289 o výměře 4 m2 a parc.č. 54/6 o výměře 181 m2 a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka
 • 125/2018 - prodej pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovic dle nového GP č.100-275/2017
  • pozemek st.parc.č. 126 o výměře 5 m2 vytvořeného z parc.č. 1335/4 a parc.č. 1346
  • pozemek parc.č. 1335/28 o výměře 18 m2 vytvořeného z parc.č. 1335/1 p. _________, bytem ______ za cenu 50 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 126/2018 - odkoupení pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových – parc.č. 496 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Kasejovice za kupní cenu 13 100 Kč a pověřuje starostku města podpisem předložené kupní smlouvy
 • 127/2018 - prodej bytové jednotky č. 184/5 o velikosti 2 + KK umístěné ve 3. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše je 53,7 m2 za cenu 1 Kč společnosti RE PROPERTIES & SERVICES s.r.o, a to na základě uzavřené smlouvy o převodu práv a povinností k bytu mezi manželi __________ a společností RE PROPERTIES & SERVICES s.r.o ze dne 23.8.2018. Součástí jednotky č. 184/5 je dále spoluvlastnický podíl o velikosti 537/4956 na společných částech nemovité věci (pozn. nedošlo k naplnění práv a povinností k výše uvedené bytové jednotce mezi manželi ________ a společností INTERIORS manufakture&design a.s. – viz usnesení zastupitelstva města ze dne 7.6.2018 pod č.usn.115/2018).
 • 128/2018 - prodej bytové jednotky č. 184/7 o velikosti 1 + KK umístěné ve 3. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše 47 m2 za cenu 1 Kč společnosti RE PROPERTIES & SERVICES s.r.o, a to na základě uzavřené smlouvy o převodu práv a povinností k bytu mezi manželi ________ a společnosti RE PROPERTIES & SERVICES s.r.o ze dne 23.8.2018. Součástí jednotky č. 184/7 je dále spoluvlastnický podíl o velikosti 470/4956 na společných částech nemovité věci (pozn. nedošlo k naplnění práv a povinností k výše uvedené bytové jednotce mezi manželi ________ a společností INTERIORS manufakture&design a.s. – viz usnesení zastupitelstva města ze dne 7.6.2018 pod č.usn.115/2018). Cena jednotlivých bytů byla stanovena a již uhrazena splátkami na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Kasejovice ze dne 26.4.2001 pod č.usn. 30/2001. Zastupitelstvo města pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem kupních smluv.

II. n e s c h v a l u j e

 • 129/2018 - prodej části pozemku parc.č.920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. __________ a p. ___________ .

III. p o v ě ř u j e

 • 130/2018 - místostarostu města k jednání o správě uplatňování Územního plánu Kasejovice

IV. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 8.6.2018 – 6.9.2018
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č.6,7,8/2018 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 7.12.2017
 • nabídku daru – Československé církve husitské - nemovité věci - pozemku st.p.č.10, jehož součástí je stavba (kostel) v k.ú. Kasejovice
 • informace o:
  • zahájení stavby – obnova Jánského náměstí v Kasejovicích
  • dokončené výměně oken ve zdravotním středisku
  • ukončeném výběrovém řízení a uzavřené smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukci lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovice a k.ú. Kladrubce“
  • podání žádosti do IROPu prostřednictvím MAS Pošumaví na nový automobil pro pečovatelskou službu Kasejovicích
  • pozvání na slavnostní zasedání zastupitelstva města ke 140 letům povýšení Kasejovic na město a k výročí 100 let Československé republiky

Kasejovicích dne 6.9.2018

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Karel SUDA, člen zastupitelstva
Karel FIALA, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 17.09.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.10.2018