Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 15.3.2022

Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 15. března 2022 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 135/2022 - poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 72 380 Kč a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace
 • 136/2022 - prodej pozemku par. č. 245/9 o výměře 45 m2 a 245/17 (dle GP č.71-507/2020) o výměře 31 m2 vytvořeného z parc. č. 245/1 v k. ú. Podhůří u Nepomuka panu ____________, bytem Podhůří _ za cenu 90 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 137/2022 - aktualizaci Programu rozvoje města Kasejovice na rok 2019-2022

II. n e s c h v a l u j e

 • 138/2022 - směnu pozemků v k. ú. Řesanice – parc. č. 1782 ve vlastnictví _________ za část pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 1731 ve vlastnictví města Kasejovice

III. b e r e n a v ě d o m í

 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 16.12.2021-15.3.2022
 • změny v rozpočtu města č.1 a č.2/2022 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2021
 • zprávy z jednání od 22.10.2020 se Ředitelstvím dálnic a silnic a shrnutí návrhů od ŘSD na odkoupení pozemků pod komunikací I/20. Pověřuje starostku města k dalšímu jednání ve věci prodeje a pronájmu pozemků a upřesnění jejich výměry.
 • informace o ukončených, probíhajících stavbách a předpoklad zahájení plánovaných staveb
 • o podaných žádostech o dotace

V Kasejovicích dne 15.3.2022

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva
Milada MYSLIVCOVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 23.03.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.04.2022