Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9.června 2022

Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9.června 2022 v Kulturním zařízení v Řesanicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

 • 139/2022 - projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
  Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěrku za rok 2021.
  Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 8 762 137,71 Kč na syntetický účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“ a schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2021.

I. s c h v a l u j e

 • 140/2022 - změny č. 6 v rozpočtu města
 • 141/2022 - odkoupení pozemku parc.č.491/9 o výměře 196 m2 (dle GP č. 689-52/2022), vytvořeného z parc.č.491/1 v k.ú. Kasejovice od _____________ za cenu 200 Kč/m2 + DPH. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 142/2022 - přijetí daru od Římskokatolické farnosti Kasejovice:
  • pozemek parc.č. st. 6 o výměře 231 m2 v k.ú. Řesanice – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavení, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, označována též jako „Kostel Všech svatých“
  • pozemek parc.č.st. 363 o výměře 47 m2 v k.ú. Kasejovice - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavení, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, označována též jako „Kaple sv. Vojtěcha“
  • pozemek parc.č. 1643 o výměře 8 188 m2 – orná půda v k.ú. Řesanice
  • pozemek parc.č. 1660 o výměře 1 819 m2 – vodní plocha v k.ú. Řesanice

Zároveň schvaluje darovací smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu včetně přílohy č.1 – seznam součástí, příslušenství a movitých věcí.

 • 143/2022 - zvolení do funkce soudního přísedícího u Okresního soudu PJ paní _________, bytem Kasejovice

II. n e s c h v a l u j e

 • 144/2022 - prodej pozemku st.p..č. 586 o výměře 135 m2 firmě RABBIT Trhový Štěpánov, a.s. z důvodu možnosti budoucí výstavby bytového domu

III. b e r e n a v ě d o m í

 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 16.3.2022- 9.6.2022
 • změny v rozpočtu města č. 3,4,5/2022 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2021
 • zprávu z jednání 11.5.2022 s Ředitelstvím silnic a dálnic a shrnutí návrhů od ŘSD na odkoupení pozemků pod komunikací I/20. Pověřuje starostku města k dalšímu jednání ve věci prodeje se zřízením služebnosti.
 • informace o ukončených, probíhajících stavbách a předpoklad zahájení plánovaných staveb a o podaných žádostech o dotace
 • stanovisko právního zástupce města k podmínkám pro prodej domu č.p. 241 v Kasejovicích (bývalý dům p. Říhy)

Kasejovicích dne 9.6.2022

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva
Milada MYSLIVCOVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 10.06.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.06.2022