USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. prosince 2022

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. prosince 2022 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. volí:

 • ZM/21/2022 - předsedou kontrolního výboru Ing. Marii Čápovou
 • ZM/22/2022 - členy návrhové komise Veroniku Tesařovou a Františka Sedláka

II. určuje:

 • ZM/23/2022 - ověřovatele zápisu Karla Fialu a Evu Chárovou, zapisovatelku Ilonu Sudovou

III. pověřuje:

 • ZM/24/2022 - starostu města Ing. Václava Jakubčíka k projednání územně plánovací dokumentace na volební období 2022 – 2026
 • ZM/25/2022 - starostu města Ing. Václava Jakubčíka k jednání o zprávě č. 2 o uplatňování Územního plánu Kasejovice za období 2018 – 2022
 • ZM/26/2022 - starostu města Ing. Václava Jakubčíka k rozhodování ve věcech stanovených v § 102 odst. 1, odst. 2 pod písmeny a, b, e, g, h, i, l, m, n a odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále v § 85 pod limit stanovený pod písmeny b, c, f, g, h, i, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. A rozhodovat o rozpočtových opatřeních v rámci měsíčních rozpočtových změn v rozsahu na straně příjmové neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc Kč

IV. schvaluje:

 • ZM/27/2022 - program 2. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/28/2022 - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ARENIS, s.r.o. Tyršova 158, Spálené Poříčí, IČ 28022599, na pozemky parc. č. 1602/28, 1161/7, 1161/8, 1662, 1161/4, 1680, 1170/5, 1161/5, 1678, 1602/1, 1604/31, 1637/23, 1604/14, 1604/11, 1637/4, 1154/5 1166/14, 1166/9, 1169/10, 1587/2, 1574/3, 1167/1, 1166/77, 1154/6, 1154/2, 1604/30, 1637/5, 1677, 963/19 v k.ú. Kasejovice v rámci stavby „Rozvoj optické sítě společnosti ARENIS ve městě Kasejovice“ a pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu smlouvy
 • ZM/29/2022 - úhradu zvýšených nákladů na elektrickou energii čistírny odpadních vod v Kasejovicích společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. ve výši 30 000 Kč z rozpočtu města
 • ZM/30/2022 - cenu vodného a stočného na rok 2023 ve výši 41 Kč/m3 za vodné a 49 Kč/m3 za stočné (včetně DPH)
 • ZM/31/2022 - změny č. 12 v rozpočtu města Kasejovice
 • ZM/32/2022 - rozpočet města Kasejovice na rok 2023 s příjmy 43 366 588,89 Kč a s výdaji 59 247 759,59 Kč jako schodkový. Rozdíl příjmů a výdajů je financován z prostředků z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • ZM/33/2022 - rozpočet fondů města Kasejovice na rok 2023
 • ZM/34/2022 - střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024 – 2026 ke schválenému rozpočtu na rok 2023
 • ZM/35/2022 - plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2023
 • ZM/36/2022 - dohodu o náhradě za užívání pozemků parc. č. 511/3, 511/7, 1602/47, 1602/61, 1602/64, 1602/65, 1602/68, 1602/38, 608/2, 1545/5, 1602/1, 1602/26, 1602/27, 1602/28 a 1602/2 v k.ú. Kasejovice od Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace ve výši 1 950 825 Kč, pověřuje starostu k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu Dohody o náhradě za užívání pozemků č. 20/2022/33110/LK
 • ZM/37/2022 - prodej pozemků parc. č. 608/2, 1545/5, 1602/1, 1602/2, 1602/26, 1602/27, 1602/28, 511/3, 511/7, 1602/47, 1602/61, 1602/64, 1602/65, 1602/68 a 1602/38 v k.ú. Kasejovice pod komunikací č. I/20 za cenu 4 294 750 Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci a zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky parc. č. 1602/1, 1602/26, 1602/27 a 1602/28 v k.ú. Kasejovice, pověřuje starostu k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu Kupní smlouvy č. 23/2020/33110/LK a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
 • ZM/38/2022 - koupi veřejného osvětlení v částce 3 222 390 Kč + 21 % DPH od ČEZ Energetické služby, s.r.o., pověřuje starostu k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu Kupní smlouvy č. 22410209
 • ZM/39/2022 - pronájem pozemku parc. č. 1160 – vodní plocha v k.ú. Řesanice o výměře 1 819 m2 za 573 Kč/rok panu _______________ pověřuje starostu k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu pachtovní smlouvy

V. neschvaluje:

 • ZM/40/2022 - směnu pozemků parc. č. 552, 553, 554, 548 v k.ú. Újezd u Kasejovic ve vlastnictví ______ Ve věci odkoupení bude jednáno o ceně.

VI. bere na vědomí:

 • ZM/41/2022 - zprávu finančního výboru
 • ZM/42/2022 - zprávu kontrolního výboru
 • ZM/43/2022 - informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 21.10.2022 do 2.12.2022
 • ZM/44/2022 - změny v rozpočtu města č. 10 a 11/2022 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2021
 • ZM/45/2022 - informace o ukončených a probíhajících stavbách a předpoklad zahájení plánovaných staveb

V Kasejovicích 8.12.2022

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé:
Karel Fiala
Eva Chárová

Vyvěšeno na úřední desku: 16.12.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2023