Usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2022

Usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. září 2022 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 145/2022 - změny č. 9 v rozpočtu města
 • 146/2022 - prodej pozemku parc.č. 128/30 o výměře 63 m2 v k. ú. Řesanice _________ za cenu 90 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 147/2022 - prodej pozemku par.č. 1166/81 o výměře 926 m2 za nabídnutou cenu 1360 Kč/m2 v k. ú. Kasejovice (obytná zóna Chloumecká) panu _________ za podmínek dle Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká. Zároveň schvaluje kupní smlouvu na základě Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká.
 • 148/2022 - odkoupení pozemku parc.č.1333/4 o výměře 6 m2 - dle GP č. 690 – 56/2022, vytvořeného z parc.č.1333/2 v k. ú. Kasejovice od ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______ za cenu 120 Kč/m2. Pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 149/2022 - směnu pozemků v k. ú. Kasejovice:
  pozemek parc. č. 1333/5 o výměře 5 m2, vytvořeného dle GP č. 690 – 56/2022 z parc.č. 1333/3 ve vlastnictví __________ za pozemek parc.č.1680/2 o výměře 17 m2 vytvořeného dle GP č. 690 – 56/2022 z parc.č. 1680 ve vlastnictví města Kasejovice s doplatkem (12 m2 x 120 Kč). Pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 150/2022 - odkoupení nemovitých věcí od ČEZ Distribuce, a.s – 2 ks betonových sloupů postavených na pozemku parc. č. 1602/28 u č.p.14 v k. ú. Kasejovice a 1 ks střešníku na č.p.159 v Kasejovicích a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 151/2022 - právo stavby rekreačního objektu na parc. č. 1540/8 v k. ú. Chloumek u Kasejovic pro ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________ a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu smlouvy o právo stavby
 • 152/2022 - Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Kasejovice, okr. Plzeň-jih na předfinancování projektu: „Vybavení školní kuchyně“ a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy.
 • 153/2022 - Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Kasejovice, okr. Plzeň-jih na předfinancování projektu: „Vvbavení kmenových tříd interaktivními tabulemi a školním nábytkem do tříd“ a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy
 • 154/2022 - zásady čerpání stravenkového paušálu s platností od 1.9.2022
 • 155/2022 - zrušení sociálního fondu města k 30.9.2022 a převod zůstatku běžného účtu fondu na běžný účet města
 • 156/2022 - smlouvu o Smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (v Obytné zóně Chloumecká) vedenou pod číslem: Z_S14_12_8120087353 a pověřuje starostku jejím podpisem

II. b e r e n a v ě d o m í

 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 10.6.2022- 6.9.2022
 • změny v rozpočtu města č. 7,8/2022 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2021
 • zprávu z jednání ze dne 15.8.2022 se Ředitelstvím silnic a dálnic a návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a návrhu Dohody o náhradě za užívání pozemků
 • informace o ukončených, probíhajících stavbách a předpoklad zahájení plánovaných staveb

V Kasejovicích dne 6.9.2022

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Ing. Michal MEDVECKÝ, člen zastupitelstva
Stanislav LEVÝ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 15.09.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.10.2022