USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 2. února 2023

USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 2. února 2023 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. volí:

 • ZM/1/2023 - členy návrhové komise Veroniku Tesařovou a Mgr. Hanu Červenou

II. určuje:

 • ZM/2/2023 - ověřovatele zápisu Antonína Řehoře a Danu Matějovskou, zapisovatelku Ilonu Sudovou

III. deleguje:

 • ZM/3/2023 - starostu Ing. Václava Jakubčíka jako zástupce města na valné hromady společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., se sídlem Smetanova 195, Starý Plzenec, konané v průběhu volebního období 2022 – 2026. V případě jeho neúčasti deleguje zastupitelstvo města místostarostku Veroniku Tesařovou, případně členku zastupitelstva Ing. Marii Čápovou.

IV. navrhuje:

 • ZM/4/2023 - ponechat Ing. Marii Čápovou členem dozorčí rady společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

V. schvaluje:

 • ZM/5/2023 - program 3. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/6/2023 - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006513/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu „Újezd u Kasejovic, PJ, obec – kNN“, kterou jsou dotčeny pozemky města parc. č. 18, 106/1, 107/2, 1334/1, 1335/1, 1335/4, 1335/5 a 1346 v k.ú. Újezd u Kasejovic a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
 • ZM/7/2023 - výměnu nevyhovujících těles veřejného osvětlení a jejich nákup od firmy Elektro S.M.S., s.r.o.
 • ZM/8/2023 - uložení volných finančních prostředků města Kasejovice na termínované vklady u UniCredit Bank ve výši 10 000 000 Kč a u J&T Banky ve výši 10 000 000 Kč
 • ZM/9/2023 - uzavření smluv o dílo s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů na údržbu veřejného prostranství v obcích a pořádání kulturních akcí na období do roku 2026 a pověřuje starostu města k jejich podpisu
 • ZM/10/2023 - nákup 50 ks židlí a 10 ks stolů do restaurace pod radnicí
 • ZM/11/2023 - smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akce „Výsadba dřevin v krajině – Chloumek“ a „Sadové úpravy – Město Kasejovice“ a pověřuje starostu města k jejich podpisu
 • ZM/12/2023 - převod pozemků parc. č. 1613/2, 1613/3 a 1613/4 v k.ú. Kasejovice od Správy železnic, státní organizace a zřízení bezúplatného věcného břemene k těmto pozemkům, pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu prohlášení a souhlasu s technickými podmínkami zaslanými Správou železnic, státní organizací
 • ZM/13/2023 - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016907 na pozemky parc. č. 261/8, 1653/14, 285/3, 261/11, 261/5, 261/9, 286 a 261/12 v k.ú. Kasejovice, pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
 • ZM/14/2023 - cenovou kalkulaci na vývoz domovních septiků v obcích spadajících pod město Kasejovice

VI. neschvaluje:

 • ZM/15/2023 - vyřazení nákladního automobilu Avia z majetku města Kasejovice, případně jeho odprodej

VII. bere na vědomí:

 • ZM/16/2023 - změny v rozpočtu města č. 13/2022 a 1/2023, schválené starostou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2022
 • ZM/17/2023 - informace o uzavřené smlouvě se společností Zásilkovna, s.r.o., o cenách restaurované sochy a kříže ve výklenkových kaplích u kostela sv. Jakuba v Kasejovicích, o zvýšených cenách firmy Rumpold, o cenách palivového dřeva, o uvažovaném zavedení záloh na vodoměry, o opravě kanalizační šachty za bývalou restaurací Adamec, o uzavřené smlouvě s ČEZ na přeložku sloupu vysokého napětí, o žádosti občanů na vybudování chodníku k bývalé cihelně, o zpracování místní energetické koncepce firmou Tedom, o zpracování demoličního výměru na dům čp. 241 v Kasejovicích a o cenách výtisku Kasejovických novin v barevném provedení

V Kasejovicích 2.2.2023

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé zápisu:
Antonín Řehoř
Dana Matějovská

Vyvěšeno na úřední desku: 14.02.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.03.2023