USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 23. března 2023

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 23. března 2023 v Kulturně - společenském centru v K

Zastupitelstvo města

I. volí:

 • ZM/18/2023 - členy návrhové komise Veroniku Tesařovou a Mgr. Hanu Červenou

II. určuje:

 • ZM/19/2023 - ověřovatele zápisu Karla Fialu a Ing. Marii Čápovou, zapisovatelku Ilonu Sudovou

III. schvaluje:

 • ZM/20/2023 - program 4. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/21/2023 - uspořádání veřejné sbírky „Na pomoc nezletilým dětem Dominikovi a Danielce z Kasejovic, kterým zemřela maminka Martina“
 • ZM/22/2023 - na doporučení hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo na akci „Kasejovice – ČOV obnova komunikací“ se společností STRABAG, a.s., Provozní jednotka Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČ 60838744, která nabídla nižší nabídkovou celkovou cenu 1 697 487,97 Kč bez DPH, tj. 2 053 960,44 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy
 • ZM/23/2023 - na doporučení hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo na akci „Kasejovice ČOV – uskladňovací nádrž kalu“ se společností ENVI-PUR, s.r.o., Wilsonova 420, 392 01 Soběslav, IČ 25166077, která nabídla nabídkovou celkovou cenu 1 692 178,77 Kč bez DPH, tj. 2 047 536,31 včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy
 • ZM/24/2023 - vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 1166/85, 1166/86, 1167/3, 1167/2, 1167/4, 1166/82, 1166/83, 1166/80, 1169/7, 1169/2, 1169/8, 1169/1, 1169/9 v k.ú. Kasejovice v obytné zóně Chloumecká včetně zásad prodeje
 • ZM/25/2023 - účetní závěrku a hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2022 a převedení zisku z roku 2022 ve výši 32 519,40 Kč do rezervního fondu
 • ZM/26/2023 - účetní závěrku a hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2022 a převedení zisku z roku 2022 ve výši 20 166,93 Kč do rezervního fondu
 • ZM/27/2023 - pronájem části pozemku parc. č. 645/4 v k.ú. Polánka u Kasejovic o výměře 151,68 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok p. xxx na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu nájemní smlouvy
 • ZM/28/2023 - prodej nemovitosti čp. 241 včetně pozemku parc. č. st. 350 v k.ú. Kasejovice p. xxx za cenu 100 000 Kč a pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu kupní smlouvy
 • ZM/29/2023 - změnu výměry na údržbu veřejného prostranství v Řesanicích a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo se Sborem dobrovolných hasičů Řesanice
 • ZM/30/2023 - Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0018248/VB/002 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu „Chloumek, PJ, parc. č. 1540/3 – kNN“, kterou jsou dotčeny pozemky města parc. č. 1534, 1540/5, 1540/6 a 1540/7 v k.ú. Chloumek u Kasejovic a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
 • ZM/31/2023 - přijetí daru – vrtané studny na pozemku parc. č. 699 v k.ú. Polánka u Kasejovic od společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s., pověřuje starostu k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu darovací smlouvy
 • ZM/32/2023 - poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2023 ve výši 81 900 Kč Plzeňskému kraji, pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace
 • ZM/33/2023 - návrh Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Kasejovice za období 2018 – 2022, pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu této zprávy
 • ZM/34/2023 - Program rozvoje města Kasejovice na období 2023 – 2026
 • ZM/35/2023 - výstavbu kořenové čistírny odpadních vod v Újezdě u Kasejovic s podmínkou 100 % účasti majitelů domů a přiznané dotace
 • ZM/36/2023 - opravu věže radnice

IV. nesouhlasí:

 • ZM/37/2023 - s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 1142/2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví p. xxx a zároveň vydává nesouhlas s výstavbou jakékoliv fotovoltaické elektrárny, která není umístěna na střechách objektů
 • ZM/38/2023 - s opravou nákladního automobilu Avia a navrhuje jeho vyřazení z majetku města Kasejovice

V. bere na vědomí:

 • ZM/39/2023 - zprávu z jednání finančního výboru
 • ZM/40/2023 - zprávu z jednání kontrolního výboru
 • ZM/41/2023 - zprávu o auditu hospodaření města Kasejovice za rok 2022
 • ZM/42/2023 - informace o plánovaných opravách, o zahájení opravy střechy radnice, o pronájmu obecních bytů, o umístění dočasné stavby (stanu) firmy Interiors manufacture&design, a.s. v Kasejovicích, o plánované výstavbě větrné elektrárny v Nezdřevě, o výměně svítidel veřejného osvětlení, o nákupu stolů a židlí do kavárny pod radnicí, o výstavbě podpěrného sloupu v obytné zóně Chloumecká, o barevné verzi Kasejovických novin, o provedeném monitoringu a čištění kanalizačního potrubí v Kasejovicích na náměstí

V Kasejovicích 23.3.2023

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé zápisu:
Karel Fiala
Ing. Marie Čápová

Vyvěšeno na úřední desku: 03.04.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.04.2023