Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. září 2019

Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. září 2019 v Kulturním zařízení v Řesanicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 32/2019 - změny v rozpočtu města č. 10
 • 33/2019 - dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem stavby na akci: „Chodník pro pěší a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích“
 • 34/2019 - prodej pozemku v k. ú. Kasejovice část parc. č. 220/1 (parc.č.220/14 o výměře 141 m2 dle nového GP 658-106/2019) _________ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí a s úhradou veškerých poplatků kupujícím. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 35/2019 - prodej pozemku v k. ú. Kasejovice část parc.č.1166/77 o výměře cca 21 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za účelem umístění trafostanice a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Zároveň pověřuje starostku podpisem předloženého tohoto návrhu.
 • 36/2019 - odkoupení pozemků v k. ú. Kasejovice parc. č. 495/2 o výměře 638 m2 a parc. č. 401/4 o výměře 30 m2 od České republiky za cenu na základě platného znaleckého posudku
 • 37/2019 - nabídku darování části pozemků v k. ú. Kasejovice – část parc.č. 963/20 panem Vítovcem a část parc.č. 963/1 panem Matyášem za účelem rozšíření místní komunikace

II. n e s c h v a l u j e

 • 38/2019 - prodej část pozemku parc.č.920/1 v k. ú. Chloumek u Kasejovic ¬________, Chloumek z důvodu, že pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace a slouží k přístupu i k sousední nemovitosti

III. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti rady města za období od 13.6.2019 – 12.9.2019
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 7,8,9/2019 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 18.12.2018
 • informace:
  • o plánované změně č.2 Územního plánu města Kasejovice (obchvat Kasejovic, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________)
  • Ing. V. Bechera o současném hospodaření v lesích – těžba a prodej dřeva
  • o soutěži Vesnice roku 2019

V Kasejovicích dne 12.9.2019
Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Milada MYSLIVCOVÁ, člen zastupitelstva
Stanislav LEVÝ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 20.09.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.10.2019