Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8.12.2015

Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. prosince 2015 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. s c h v a l u j e

 • 30/2015  - změny v rozpočtu č.16/2015, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 31/2015  - rozpočet města Kasejovice na rok 2016 s příjmy 20 024 tis. Kč a s výdaji 20 024 tis. Kč jako vyrovnaný. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 32/2015  - rozpočtový výhled na období let 2017-2019
 • 33/2015  - plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2016
 • 34/2015  - dodatek č. 4 k Programu obnovy venkova - Kasejovice (strategický dokument)
 • 35/2015  - prodej pozemků v k. ú. Přebudov parc. č. 75/12, 75/13, st. p. 39, st. p. 40, st. p. 56 a st.p. 41-54 (tábořiště Pionýra Nepomuk) městu Nepomuku včetně lesního porostu (dle znaleckého posudku)  za cenu  516 601 Kč
 • 36/2015  - prodej části pozemku v k. ú. Řesanice – parc.č.103/1 (PK) o výměře 13 m2 paní ­­­­­­­­­­____, Kasejovice za cenu  30 Kč/m2 a s podmínkou, že poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 37/2015  - prodej pozemku parc. č.1668/2 k. ú. Kasejovice o výměře 143 m2 panu _____ za cenu 40 Kč/m2 a s podmínkou, že poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 38/2015 - prodej pozemku parc. č. 1453 o výměře 606 m2 v k. ú. Chloumek panu _____ za cenu 6,-Kč/m2 a s podmínkou, že poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 39/2015  - odkoupení pozemku v k. ú. Kasejovice parc. č. 933/2 dle GP č. 596-229/2015 o výměře 35 m2 (pozemek oddělen z parc. č. 933) za cenu 40/m2  od pana  _____

II.  p o v ě ř u j e

 • 40/2015  - radu města s prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v rámci měsíčních rozpočtových změn. Daň z příjmu za obec, která je zároveň příjmem rozpočtu města, je možné schválit na výdajové stránce nad výše uvedenou částku. 

III.   b e r e  na  vědomí

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 8.9. 2015 – 8.12.2015
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 13, 14 a 15/2015 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 11.12.2014
 • různé informace:
   • o průběhu projektu:„Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice“
   • o dokončené rekonstrukci hřbitova v Kasejovicích – vodovodní přípojka a rozvod vody po hřbitově; vydláždění hlavní a třech vedlejších cest
   • o výsadbě 70 ks lip a 30 ks ovocných stromů
   • o dokončení výstavby zařízení pro volnočasové aktivity – venkovní pergola v Kladrubcích
   • o opravě části místní komunikace Řesanice-Nezdřev a Polánská

V Kasejovicích dne 8. prosince 2015

MVDr. Václav Červený, místostarosta města
Jiří SLAVÍČEK, člen zastupitelstva
Karel SUDA, člen zastupitelstva                        

Vyvěšeno na úřední desku: 16.12.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.10.2015