USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 26. října 2023

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 26. října 2023 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. volí:

 • ZM/115/2023 - členy návrhové komise Veroniku Tesařovou a Mgr. Hanu Červenou

II. určuje:

 • ZM/116/2023 - ověřovatele zápisu Ing. Václavu Řehořovou a Karla Fialu, zapisovatelku Ilonu Sudovou

III. schvaluje:

 • ZM/117/2023 - program 8. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/118/2023 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice o místním poplatku z pobytu
 • ZM/119/2023 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • ZM/120/2023 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice o místním poplatku ze psů
 • ZM/121/2023 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • ZM/122/2023 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice, kterou se vydává požární řád města
 • ZM/123/2023 - prodej pozemku parc. č. 1169/1 o výměře 1 009 m2 za nabídnutou cenu 1 300 Kč/m2 v k.ú. Kasejovice (obytná zóna Chloumecká) p. xxx za podmínek dle Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“. Zároveň schvaluje kupní smlouvu na základě Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy
 • ZM/124/2023 - prodej pozemku parc. č. 1169/8 o výměře 916 m2 za nabídnutou cenu 1 300 Kč/m2 v k.ú. Kasejovice (obytná zóna Chloumecká) p. xxx za podmínek dle Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“. Zároveň schvaluje kupní smlouvu na základě Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy
 • ZM/125/2023 - vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 1166/85, 1166/86, 1167/3, 1167/2, 1167/4, 1166/82, 1166/83, 1166/80, 1169/7, 1169/2, 1169/9 v k.ú. Kasejovice v obytné zóně Chloumecká včetně zásad prodeje s termínem podání žádostí do 6.3.2024
 • ZM/126/2023 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s Fio bankou, a.s., se sídlem V celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČO 61858374 a pověřuje starostu města k jeho podpisu
 • ZM/127/2023 - smlouvu o nájmu hrobového místa
 • ZM/128/2023 - výši poplatku za pronájem hrobových míst na období 2024 – 2033: za dětský a urnový hrob 50 Kč/rok, za jednohrob 100 Kč/rok a za dvojhrob a hrobku 200 Kč/rok
 • ZM/129/2023 - na základě výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava fasády budovy radnice“ se společností RYNOSTAV, s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice, IČ 26334615, která nabídla nabídkovou celkovou cenu 988 406,05 Kč včetně 21% DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy
 • ZM/130/2023 - změny v rozpočtu města č. 7
 • ZM/131/2023 - žádost Základní organizace Českého svazu chovatelů Kasejovice o poskytnutí programové dotace z Programu podpory neziskových organizací 2023 – kategorie B – Veřejně prospěšné aktivity ve výši 15 000 Kč a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • ZM/132/2023 - poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč Základní organizaci Českého svazu chovatelů Kasejovice na oslavy 60. výročí založení organizace a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • ZM/133/2023 - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 3077/20-742/33210/2023 na pozemek parc. č. 1602/28 v k.ú. Kasejovice s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, na stavbu „Výstavba veřejného osvětlení Kasejovice – severozápadní část“, kterou je dotčen pozemek parc. č. 1602/28 v k.ú. Kasejovice a pověřuje starostu města k jejímu podpisu

IV. souhlasí:

 • ZM/134/2023 - s přijetím finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kasejovice na projekt „Kasejovice – pečovatelská služba“ ve výši 40 000 Kč
 • ZM/135/2023 - s navrhovaným řešením petice proti zákazu parkování v Kostelní ulici
 • ZM/136/2023 - s pracemi na akci na akci „Kasejovice, PJ, p.č. 246/7 – NN“ a se zřízením věcného břemene na pozemku parc. č. 1550/2 v k.ú. Kasejovice
 • ZM/137/2023 - s oplocením pozemku parc. č. st. 85 a parc. č. 13/7 v k.ú. Řesanice

V. nesouhlasí:

 • ZM/138/2023 - se zrušením železničního přejezdu P1280 na trati Blatná – Nepomuk
 • ZM/139/2023 - s oplocením pozemku parc. č. 13/10 v k.ú. Řesanice

VI. stanovuje:

 • ZM/141/2023 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 7.12.2023 v 17 hodin v kulturně-společenském centru v Kasejovicích

VII. bere na vědomí:

 • ZM/142/2023 - Smlouvu č. č. 8120091864 o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24749035
 • ZM/143/2023 - návrh smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu se společností Procter & Gamble Czech Republic, s.r.o. se sídlem Ottova 402, 269 01 Rakovník, IČO 27086721
 • ZM/144/2023 - změny v rozpočtu města č. 6/2023 schválené starostou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2022
 • ZM/145/2023 - informace o podpoře obcí z tzv. lokality Březový potok ohledně záměru vybudování úložiště radioaktivních odpadů, o plánu akcí na rok 2024 a dalších informacích o probíhajících prací v obci

V Kasejovicích 30.10.2023

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé zápisu:
Karel Fiala
Ing. Václava Řehořová

Vyvěšeno na úřední desku: 07.11.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.11.2023