Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 11. června 2020

Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 11. června 2020 v Kulturním zařízení v Polánce

Zastupitelstvo města Kasejovice:

 • 73/2020 - projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
  Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěrku za rok 2019.
  Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 7 282 293,02 Kč na syntetický účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“
  Schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2019.

I. s c h v a l u j e

 • 74/2020 - změny č.3 v rozpočtu města
 • 75/2020 – doplnění směny schválené Zastupitelstvem města Kasejovice dne 12.12.2019 mezi městem Kasejovice a P&V Elektronic, s.r.o. a to o pozemek parc. č. 1547/6 o výměře 23 m2 a parc. č. 1623/6 o výměře 8 m2, které jsou nyní ve vlastnictví města Kasejovice. Rozdíl ve výměře pozemků – 25 m2 bude firmou P&V Elektronic uhrazen ve výši 80 Kč/m2.

II. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 12.3.2020 do 11.6.2020
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 2/2020 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 12.12.2019
 • informace:
  • o podaných sedmnácti žádostech o dotace v roce 2020
  • o průběhu projektů:
   • odbahnění a oprava rybníka Koutečský - p.č. 1555 k. ú. Kasejovice
   • Kasejovice - obytná zóna Chloumecká
   • prodloužení vodovodu a kanalizace v parku
   • oprava bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží I. etapa
   • oprava hřbitovních chodníků
   • oprava kulturního zařízení Řesanice
   • oprava střechy kaple v Chloumku
   • osazení ukazatele rychlosti v Kasejovicích
   • oprava stropu ve zdravotním středisku – dětské oddělení
   • o možném využití budovy a dotace na čp. 298 v Kasejovicích

V Kasejovicích dne 11.6.2020

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Jiří SLAVÍČEK, člen zastupitelstva
Antonín ŘEHOŘ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 19.06.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.07.2020