Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. prosince 2016

USNESENÍ z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9. září 2016 v klubovně tělocvičny Základní školy Kasejovice.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

 I.   schvaluje

 • 61/2016 -   rozpočet města Kasejovice na rok 2017 s příjmy 20 625 tis. Kč a s výdaji 22 470 tis. Kč jako schodkový. Rozdíl příjmů a výdajů je financován z prostředků z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 62/2016 -   střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018-2020
 • 63/2016 -   plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2017
 • 64/2016 -   prodej pozemku parc.č. 1759 o výměře 64 m2 v k. ú. Kasejovice ­­­­­­­­­­­­­­_______ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem kupní smlouvy
 • 65/2016 -  prodej pozemku parc.č. 114/2 o výměře 20 m2 v k. ú. Kasejovice ________ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem kupní smlouvy
 • 66/2016 -   prodej pozemku část parc.č. 738/5 (dle nového GP parc.č. 738/20) o výměře 26 m2 v k. ú. Kladrubce ________ za cenu 50 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem kupní smlouvy
 • 67/2016 -   prodej pozemku část parc.č. 738/5 (dle nového GP parc.č. 738/21) o výměře 17 m2 v k. ú. Kladrubce ________ za cenu 50 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem kupní smlouvy
 • 68/2016 -   prodej stavby bývalého skladu požární techniky umístěného na pozemku st.p. č.6/2 v k. ú. Podhůří u Nepomuka (pozemek není součástí prodeje) _______ za cenu 17 tis. Kč a pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem kupní smlouvy
 • 69/2016 -   smlouvu o právu stavby ___­­­___ na parc.č. 503/1 v k.ú. Kasejovice a pověřuje starostku města podpisem smlouvy

II.   souhlasí

 • 70/2016 -   se záměrem akce „Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potokav k. ú. Kasejovice“
 • 71/2016 -   se záměrem akce „Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce“
 • 72/2016 -   se záměrem akce „Oprava místní komunikace v Kasejovicích a Podhůří“

III.   neschvaluje

 • 73/2016 -   prodej pozemku parc.č. 229/4 o výměře 28 m2 v k. ú. Kasejovice
 • 74/2016 -   prodej pozemku parc.č. 1779 o výměře 67 m2 v k. ú. Kasejovice
 • 75/2016 -   prodej části pozemku parc.č. 1156/2 (nezastavěná část podél rybníka Kouteckého), par.č. 1154/12 o výměře 100 m2, par.č. 1154/4 o výměře 14 m2 a parc.č. 1154/1 o výměře 12 m2  v k. ú. Kasejovice
 • 76/2016 -  prodej pozemku st.p. 76/2 o výměře 86 m2 v k. ú. Kladrubce

IV.   p o v ě ř u j e

 • 77/2016 -   radu města s prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v rámci měsíčních rozpočtových změn. Daň z příjmu za obec, která je zároveň příjmem rozpočtu města je možné schválit na výdajové stránce nad výše uvedenou částku. 

V.   bere na vědomí

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 9.9.2016 – 8.12.2016
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • změny v rozpočtu města č.11, č.12 a č.13/2016 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2015
  • různé informace:
  • provedení ošetření památných stromů,
  • dokončení projektu Kasejovická příroda
  • dokončení opravy komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic,
  • dokončení opravy střechy bývalého špýcharu v Kasejovicích
  • oprava nádrží na ČOV Kasejovice
  • o záměru Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice“ a příslibu dotace z Ministerstva zemědělství
  • o záměru Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Kladrubce a doporučení k finanční podpoře ze SZIF  
  • plán opravy místních komunikací v Podhůří a v Kasejovicích
  • rozsudek krajského soudu k odvolání ČR k rozsudku okresního soudu ve věci pozemku pod komunikací I/20 
  • projednání budoucího záměru firmy Interiors&manufakture design a.s.  Kasejovice a dalšího užívání a celkového prostoru v areálu bývalého špýcharu

V  Kasejovicích dne 8.12.2016  
 
Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města                         
Eva CHÁROVÁ,  člen zastupitelstva                           
Josef VIKTORA, člen zastupitelstva

 

Vyvěšeno na úřední desku: 16.12.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2017