USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. prosince 2023

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. prosince 2023 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. volí:

 • ZM/146/2023 - členy návrhové komise Mgr. Hanu Červenou a Danu Matějovskou
 • ZM/147/2023 - členem kontrolního výboru Mgr. Štěpánku Löffelmannovou s počtem hlasů 6
 • ZM/148/2023 - předsedou kontrolního výboru Karla Fialu s počtem hlasů 6

II. určuje:

 • ZM/149/2023 - ověřovatele zápisu Ing. Václavu Řehořovou a Františka Sedláka, DiS., zapisovatelku Ilonu Sudovou

III. schvaluje:

 • ZM/150/2023 - program 9. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/151/2023 - změny v rozpočtu města č. 8
 • ZM/152/2023 - rozpočet města Kasejovice na rok 2024 s příjmy 47 346 700,00 Kč a s výdaji 57 797 285,19 Kč jako schodkový. Rozdíl příjmů a výdajů je financován z prostředků z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • ZM/153/2023 - rozpočet fondů města Kasejovice na rok 2024
 • ZM/154/2023 - střednědobý výhled rozpočtu na období let 2025 – 2027 ke schválenému rozpočtu na rok 2024
 • ZM/155/2023 - Plán finančních kontrol města Kasejovice na rok 2024
 • ZM/156/2023 - Program podpory neziskových organizací na rok 2024
 • ZM/157/2023 - cenu vodného a stočného na rok 2024 ve výši 41 Kč/m3 za vodné a 50 Kč/m3 za stočné (ceny včetně DPH)
 • ZM/158/2023 - Smlouvu č. č. 8120091864 o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24749035 a pověřuje starostu města k jejímu podpisu
 • ZM/159/2023 - poskytnutí individuální dotace ve výši 17 910 Kč Základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s. Kasejovice na pořízení technického vybavení pro léčení včelstev a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • ZM/160/2023 - návrh smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu se společností Procter & Gamble Czech Republic, s.r.o. se sídlem Ottova 402, 269 01 Rakovník, IČO 27086721 a pověřuje starostu k jejímu podpisu
 • ZM/161/2023 - návrh smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností NEVAJGLUJ, a.s., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO19180632 a pověřuje starostu k jejímu podpisu
 • ZM/162/2023 - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní školou Kasejovice, příspěvkovou organizací, se sídlem Kasejovice 318, 335 44 Kasejovice, IČO 60611227 a pověřuje starostu města k jejímu podpisu

IV. souhlasí:

 • ZM/163/2023 - s realizací opravy komunikace č. I/20
 • ZM/164/2023 - se zpracováním záměru Místní energetické koncepce města Kasejovice s následujícím postupem: rozesláním poptávkového formuláře na 3 firmy a po obdržení nabídek pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s firmou, která podala vítěznou nabídku

V. neschvaluje:

 • ZM/165/2023 - prodej pozemku parc. č. 1540/6 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • ZM/166/2023 - koupi rychlostního radaru do obce Řesanice

VI. stanovuje:

 • ZM/168/2023 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 15.2.2024 v 17 hodin v kulturně-společenském centru v Kasejovicích

VII. bere na vědomí:

 • ZM/169/2023 - zprávu z jednání finančního výboru
 • ZM/170/2023 - zprávu z jednání kontrolního výboru
 • ZM/171/2023 - petici za snížení rychlosti v obci Řesanice
 • ZM/172/2023 - informace o opravě terasy v Řesanicích, o opravě potoka v Kasejovicích, o parkovacích místech v Kostelní ulici, o opravě mostku v Kladrubcích, o opravě kaple sv. Vojtěcha na Boučku a o dokončené realizaci bezpečnostního přelivu na Kouteckém rybníku

VIII. pověřuje:

 • ZM/173/2023 - starostu k jednání s bývalým nájemcem kavárny v objektu radnice ve věci uvedení prostor do původního stavu

V Kasejovicích 11.12.2023

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé zápisu:
František Sedlák, DiS.
Ing. Václava Řehořová

Vyvěšeno na úřední desku: 20.12.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.01.2024