USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 20. října 2022

USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 20. října 2022 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

 • ZM/1/2022 - určuje ověřovateli zápisu Jiřího Slavíčka a Vojtěcha Šolleho, zapisovatelkou Ilonu Sudovou
 • ZM/2/2022 - volí členy návrhové komise Mgr. Hanu Červenou a Veroniku Tesařovou
 • ZM/3/2022 - schvaluje program ustavujícího zasedání
 • ZM/4/2022 - schvaluje volební řád pro volbu orgánů města
 • ZM/5/2022 - volí členy návrhové a volební komise Danu Matějovskou, Františka Sedláka, DiS. a Václava Ochotného
 • ZM/6/2022 - určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty a jednoho místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
 • ZM/7/2022 - schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů finančního a kontrolního výboru a jejich členů
 • ZM/8/2022 - volí starostou města Ing. Václava Jakubčíka, nar. 15.04.1969 s počtem hlasů 14
 • ZM/9/2022 - volí místostarostkou města Veroniku Tesařovou, nar. 08.01.1976 s počtem hlasů 10
 • ZM/10/2022 - volí členkou rady Evu Chárovou s počtem hlasů 14
 • ZM/11/2022 - volí členem rady Antonína Řehoře s počtem hlasů 9
 • ZM/12/2022 - volí členkou rady Ing. Marii Čápovou s počtem hlasů 9
 • ZM/13/2022 - zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
 • ZM/14/2022 - volí předsedkyní finančního výboru Mgr. Hanu Červenou s počtem hlasů 14
 • ZM/15/2022 - volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Slavíčka s počtem hlasů 14
 • ZM/16/2022 - volí členem finančního výboru Zdeňka Jiřince s počtem hlasů 14
 • ZM/17/2022 - volí členkou finančního výboru Ing. Václavu Řehořovou s počtem hlasů 12
 • ZM/18/2022 - volí členem kontrolního výboru Vojtěcha Šolleho s počtem hlasů 14
 • ZM/19/2022 - volí členem kontrolního výboru Karla Fialu s počtem hlasů 14
 • ZM/20/2022 - stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, a to ode dne 21.10.2022 takto: člen zastupitelstva ve výši 900 Kč, člen rady ve výši 3 600 Kč, předseda výboru ve výši 1 800 Kč, člen výboru ve výši 1 500 Kč a člen komise rady ve výši 1 500 Kč (za měsíc). Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněným členům zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

V Kasejovicích 20.10.2022

Ověřovatelé:
Jiří Slavíček dne
Vojtěch Šolle dne

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík dne

Vyvěšeno na úřední desku: 26.10.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.11.2022