Usnesení ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. prosince 2017

USNESENÍ ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. prosince 2017 v tělocvičně Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 97/2017 - rozpočet města Kasejovice na rok 2018 s příjmy 23 837 913,00 Kč a s výdaji 31 651 474,35 Kč jako schodkový. Rozdíl příjmů a výdajů je financován z prostředků z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 98/2017 - střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2021 ke schválenému rozpočtu na rok 2018
 • 99/2017 - plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2018
 • 100/2017 - prodej pozemku st.parc. č. 753 o výměře 71 m2 (dle geometrického plánu č. 620-39/2017) vytvořené z parc. č. 1156/2 v k. ú. Kasejovice ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________ za cenu 120 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předložené Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti
 • 101/2017 - prodej pozemku parc. č. 1156/9 o výměře 19 m2 (dle geometrického plánu č. 620-39/2017) vytvořené z parc. č. 1156/2 v k.ú. Kasejovice _____________ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předložené Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti
 • 102/2017 - prodej pozemku parc. č. 1156/8 o výměře 78 m2 (dle geometrického plánu č. 614-35/2017) vytvořené z parc. č. 1156/2 v k. ú. Kasejovice ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předložené Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti
 • 103/2017 - prodej pozemku parc. č. 493/6 o výměře 151 m2 v k. ú. Kasejovice ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předložené Kupní smlouvy
 • 104/2017 - záměr pronájmu části nebytových prostor v přízemí budovy čp.98 v Kasejovicích za účelem umístění a provozování peněžního bankomatu (přílohou je vyznačená část na katastrální mapě)

II. s o u h l a s í

 • 105/2017 - s přijetím peněžních darů pro Základní školu v Kasejovicích ve výši 17 500 Kč a přijetím peněžních darů pro Mateřskou školu v Kasejovicích ve výši 2 500 Kč

III. v o l í

 • 106/2017 - přísedící Okresního soudu Plzeň-jih – paní Jindřišku Šmídovou, bytem Podhůří

IV. p o v ě ř u j e

 • 107/2017 - radu města prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v rámci měsíčních rozpočtových změn. Daň z příjmu za obec, která je zároveň příjmem rozpočtu města, je možné schválit na výdajové stránce nad výše uvedenou částku.

V Kasejovicích dne 7.12.2017

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Bc. Jana NIKLOVÁ, člen zastupitelstva
Vojtěch ŠOLLE, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 12.12.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.12.2017