Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16. června 2021

Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16. června 2021 v Kulturním domě v Újezdě u Kasejovic

Zastupitelstvo města Kasejovice:

 • 101/2021 - projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
  Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěrku za rok 2020.
  Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 7 882 667 Kč na syntetický účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“ a schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2020.

I. s c h v a l u j e

 • 102/2021 - změny v rozpočtu města č.5 /2021
 • 103/2021 - na doporučení komise uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ se společností LS stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042, která nabídla cenu bez DPH 9.486.800,00 Kč, tj. včetně DPH 11.479.028,00 Kč.
  a pověřuje starostku města podpisem Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem zadávacího řízení
 • 104/2021 - prodej pozemku par. č. 1335/9 o výměře 8 m2 za cenu 50 Kč/m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________ s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 105/2021 - zásady a ceny pro prodej pozemků ve vlastnictví Města Kasejovice od 1.7.2021
 • 106/2021 - ceny za pronájem bytů ve vlastnictví Města Kasejovice od 1.9.2021
 • 107/2021 - předfinancování projektu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, Rekonstrukce a vybavení odborné učebny pro pracovní činnosti“ a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Kasejovice, okres Plzeň-jih a čerpání fondu investic školy v souvislosti s realizací projektu

II. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období 17.3.2020 – 15.6.2021
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 2,3 a 4 /2021 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2020
 • návrh Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chlumecká“
 • informace o:
  • průběhu stavby „Kanalizace a ČOV Kasejovice“
  • ukončené stavbě „Rekonstrukce polní cesty v Boučku“ a probíhající stavbě Rekonstrukce lesní cesty „U Aloisky“
  • ukončené stavbě „Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu“
  • ukončené stavbě „Oprava hřbitovních chodníků“
  • zahájení stavby „Rekonstrukce kulturního zařízení čp.77 v Řesanicích“ - oprava vnější omítky a rekonstrukce vnitřních prostor – sociální zařízení, výměna oken a dveří.
  • probíhající stavbě v ZŠ Kasejovice – odborné učebny
  • probíhající stavbě „Snížení energetické náročnosti budovy“, stavbě „Vytápění radnice“ a oprava elektrické sítě, požární hlásiče

V Kasejovicích dne 16.6.2021

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Stanislav LEVÝ, člen zastupitelstva
Milada MYSLIVCOVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 23.06.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.07.2021