Usnesení ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7.10.2021

Usnesení ze 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7.10.2021 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

s c h v a l u j e

 • 112/2021 - změny v rozpočtu města č.9 /2021
 • 113/2021 - prodej pozemku par.č. 1166/84 o výměře 790 m2 za nabídnutou cenu 1656 Kč/m2 v k. ú. Kasejovice (obytná zóna Chloumecká) ___________ za podmínek dle Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká. Zároveň schvaluje kupní smlouvu na základě Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“.
 • 114/2021 - prodej pozemku par.č. 1335/8 o výměře 108 m2 a pozemek parc.č. 1335/30 o výměře 26 m2 vytvořeného z parc.č. 1335/1 (dle geometrického plánu č. 107-255/2021) v k. ú. Újezd u Kasejovic - žádost _______________ - za cenu 90 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.

n e s c h v a l u j e

 • 115/2021 - prodej pozemku v k. ú. Chloumek u Kasejovic – parc.č. 1513 o výměře 1185 m2 ____________
 • 116/2021 - prodej pozemku v k. ú. Chloumek u Kasejovic – parc.č.1449 o výměře 172 m2 – ____________
 • 117/2021 - prodej pozemku v k. ú. Řesanice – parc.č. 13/8 o výměře 20 m2 v rozsahu uvedeném v žádosti ___________ z důvodu zásahu do přilehlé místní komunikace
 • 118/2021 - prodej pozemku v k. ú. Kladrubce – část parc. č.738/3 o výměře cca 39 m2 _______________

n e s o u h l a s í

 • 119/2021 - s výstavbou větrných elektráren na území města Kasejovice

s t a n o v u j e

 • 120/2021 - termín pro přijímání cenových nabídek dle Zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká a to do 15.2.2022. Další termíny budou případně vyhlášeny v dalších půlročních intervalech

v o l í

 • 121/2021 - člena kontrolního výboru pana Zdeňka Jiřince s počtem hlasů 11
 • 122/2021 - předsedu kontrolního výboru pana Karla Sudu s počtem hlasů 11

b e r e n a v ě d o m í

 • rezignaci zastupitele Jiřího Slavíčka na funkci předsedy a člena kontrolního výboru
 • zprávu o činnosti finančního výboru
 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 13.8.2021 do 30.8.2021
 • změny v rozpočtu města č. 8/2021 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2020
 • přijetí daru – nemovitých věcí od Římskokatolické farnosti Kasejovice - pozemku parc.č.st. 6 o výměře 231 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanského vybavení – kostel Všech svatých), způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, pam. zóna – budova a pozemek v památkové zóně, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, na LV č. 644, k. ú. Řesanice a obec Kasejovice a pozemku parc.č. st. 363 o výměře 47 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanského vybavení (kaple sv. Vojtěcha), způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, na LV č. 934, k. ú. Kasejovice a obec Kasejovice
 • stanovisko Krajského úřadu pro zkrácený postup pořizování změny č.2 územního plánu Kasejovic za účelem plánované výstavby větrných elektráren (VE Danielka - investor EGF Energy, spol. s r.o., poz. parc. č.1278/4 v k.ú. Kasejovice a VE Amerika - investor VATEC elektronics, spol.s r.o., poz.parc. č.1237 v k.ú. Kasejovice)
 • informace:
  • o ukončených, probíhajících stavbách a předpoklad zahájení plánovaných staveb
  • o průběhu jednání ve věci prodeje pozemků pod komunikací I/20 se Ředitelstvím silnic a dálnic

V Kasejovicích dne 7.10.2021

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Karel SUDA, člen zastupitelstva
Jiří KURC, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 15.10.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.10.2021