Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16.12.2021

Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16. prosince 2021 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 123/2021 - změny v rozpočtu města č.12/2021
 • 124/2021 - rozpočet města Kasejovice na rok 2022 s příjmy 38 994 558 Kč a s výdaji 60 540 818,95 Kč jako schodkový. Rozdíl příjmů a výdajů je financován z prostředků z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 125/2021 - střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023-2025 ke schválenému rozpočtu na rok 2022
 • 126/2021 - plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2022
 • 127/2021 - nákup terminovaného vkladu u J & T Banky ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) v délce jednoho roku a u UniCredit Bank ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) v délce jednoho roku a za tímto účelem pověřuje starostku města k uzavření Smluv o nákupu terminovaných vkladů.
 • 128/2021 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice č.1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • 129/2021 - prodej pozemku par.č. st.p.č. 75 (dle GP č.145-204/2021) o výměře 6 m2 vytvořeného z parc.č. 962 v k.ú. Chloumek u Kasejovic __________ za cenu 90 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 130/2021 - změnu Zásad pro tvorbu a čerpání prostředků sociálního fondu města Kasejovice v souvislosti s čerpáním fondu, a to přechod ze stravenek na stravenkový paušál s platností od 1.1.2022

II. n e s c h v a l u j e

 • 131/2021 - prodej pozemku v k.ú. Řesanice – parc.č. 13/9 o výměře 9 m2 a 13/10 o výměře 17 m2 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-________¬¬¬¬¬___
 • 132/2021 - prodej pozemku v k.ú. Řesanice – část pozemku parc.č. 13/1 o výměře 670 m2 ___________

III. p o v ě ř u j e

 • 133/2021 - radu města s prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v rámci měsíčních rozpočtových změn

IV. p o t v r z u j e

 • 134/2021 - splnění podmínek pro prodej pozemku parc.č. 1540/3 v k. ú. Chloumek u Kasejovic panu ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______________

V. b e r e n a v ě d o m í

 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 31.8.2021-15.12.2021
 • změny v rozpočtu města č.10 a č.11/2021 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2020
 • informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2021 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2021 dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti k návrhu rozpočtu na rok 2022
 • odpověď Biskupství českobudějovického k nabídce darování kostela Všech svatých v Řesanicích a kaple sv. Vojtěcha v Kasejovicích a pověřuje starostku města k dalšímu jednání
 • jednání ve věci prodeje a pronájmu pozemků pod komunikací I/20 se Ředitelstvím silnic a dálnic a pověřuje starostku města k jedná s ŘSD
 • informace o ukončených, probíhajících stavbách a předpoklad zahájení plánovaných staveb

V Kasejovicích dne 16.12.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 22.12.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.01.2022