Usnesení ze 18. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice č. 18/2014 konaného dne 11.9. 2014 v klubovně tělocvičny Základní školy Kasejovice.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. schvaluje

 • 194/2014   - územní plán Kasejovice
 • 195/2014   - prodej pozemku v k. ú. Kladrubce parc. č. 695, parc. č. 704, parc. č. 705, parc. č.  712 a parc. č. 713 o celkové výměře 5880 m2 za cenu 180 tis. Kč Anně Valtové, bytem Lnáře včetně změn rozpočtu č. 11/2014
 • 196/2014    - prodej pozemku v k. ú. Podhůří – část parc. č. 245/1 o výměře cca 160 m2  (dle současného zaplocení před domem č. 21) za cenu 30 Kč za 1 m2 panu Ivo Heřmanovi, bytem Podhůří 21 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 197/2014   - prodej pozemku v k. ú. Řesanice část pozemku parc. 1212/1 (PK) o výměře 194 m2 se zřízením věcného břemene služebnosti, tj. chůze a průjezdu přes pozemek pro vlastníky domu č. p. 29 Vladimíru Šírkovi, Řesanice 31 za cenu 30 Kč/1m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené prodejem uhradí kupující
 • 198/2014   - směnu pozemků v k. ú. Přebudov části pozemku parc. č. 226/1 a 227/1 (dle vyznačení v katastrální mapě) v majetku města Kasejovice za část pozemku parc. č. 10/3 v majetku Veroniky Lukáčové, bytem Kvíčovice s podmínkou, že rozdíl ve výměře pozemku bude doplacen za cenu 30 Kč/1m2
 • 199/2014   -  směnu pozemku parc. č. 321/13 o výměře 720m2 v majetku města Kasejovice za pozemky parc. č. 1594/3 o výměře 246 m2, parc. č. 1602/50 o výměře 92 m2 a parc. č. 1659/5 o výměře 168 m2 ve vlastnictví Josefa Hulače s doplatkem města ve výši 16 271 Kč
 • 200/2014   - směnu pozemků parc. č. 999/27, 999/20, 997, 979/8, 999/7, 999/21 a 999/5 v k. ú. Kasejovice a parc. č. 643 (KN)  v k. ú. Újezd u Kasejovic – všechny v majetku města Kasejovice za pozemky parc. č. 637/1, 637/4, 637/5, 746/10, 746/11, 1562/2, 1562/3, 641/3, 637/3, 641/2, 645/2, 649/3, 746/9 a 640/4 v k. ú. Kasejovice a parc. č. 2152 v k. ú. Předmíř ve vlastnictví Františka Ledviny, Kasejovice

II. vydává

 • 201/2014   - opatření obecné povahy č. 1/2014 – Územní plán Kasejovice
 • 202/2014   - Obecně závaznou vyhlášku Města Kasejovice č. 2/2014 - Požární řád města
 • 203/2014   - Obecně závaznou vyhlášku Města Kasejovice č. 3/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný  výherní hrací přístroj  

III. ukládá

 • 204/2014   - starostce města zajistit zveřejnění vydaného Územního plánu Kasejovice podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
 • 205/2014 - starostce města svolat jednání zastupitelstva města k projednání žádosti paní Bc. Jany Niklové ohledně dovybavení či zbudování dětského hřiště 

 Kasejovicích 11.9.2014

starostka města:          Ing. Marie ČÁPOVÁ  
ověřovatele zápisu:      Karel SUDA, Eva CHÁROVÁ

Vyvěšeno na úřední desku: 19.09.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.10.2014