Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9. 6 2015

Usnesení ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9. června 2015 v Kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic.

Zastupitelstvo města Kasejovice

 • 13/2015 - projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěrku za rok 2014.
  Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 6 005 154,97 Kč na syntetický účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“
  Schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2014.

I. s c h v a l u j e

 • 14/2015 - změny v rozpočtu č. 7/2015, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 15/2015 - dotaci Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost pro rok 2015 ve výši 76 260 Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
 • 16/2015 - odprodej pozemků st.p. 77/ 2 o výměře 33 m2 a parc.č. 54/5 v k.ú. Kladrubce o výměře 9 m2 firmě Klaus Timber, Kladrubce za celkovou cenu 1,- Kč za účelem výstavby nové hasičské zbrojnice firmou Klaus Timber a zajištění dlouhodobého užívání SDH Kladrubce
 • 17/2015 - odprodej pozemků - část parc.č. 1212/1 PK a část parc.č. 103/1 PK v k.ú. Řesanice o celkové výměře cca 280 m2 paní Daně Chárové, bytem Kasejovice za cenu 30Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků hradí kupující
 • 18/2015 - odprodej pozemků parc.č. 1488 o výměře 199 m2 manželům Evě a Jaromíru Pavlovým, bytem Praha v k.ú. Řesanice za cenu 30 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků hradí kupující
 • 19/2015 - odprodej pozemku parc.č. 126/2 (dle GP č.109-152/2014) o výměře 129 m2 v k.ú. Řesanice Lukáši Kopřivovi, bytem Řesanice za cenu 30 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků hradí kupující
 • 20/2015 - směnu pozemků v k.ú. Řesanice – parc.č. 1525 o výměře 660 m2 a parc.č. 1518 o výměře 651 m2 ve vlastnictví manželů Marie a Karla Fialových, bytem Řesanice za část pozemku parc.č.1212/1 PK a část pozemku parc.č.103/1 PK o celkové výměře cca 1000 m2, které jsou ve vlastnictví města Kasejovice (rozdíl výměr nebude kompenzován)
 • 21/2015 - odprodej pozemků parc.č. 920/5, 964 a parc.č.920/16 a 920/17 (dle GP č. 129-26/2014) o celkové výměře 47 m2 v k.ú. Chloumek manželům Marii a Aloisu Machovcovým, bytem Chloumek za cenu 30 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků hradí kupující
 • 22/2015 - odprodej části pozemku parc.č. 1540 o výměře cca 10 m2 manželům Pivoňkovým, bytem Plzeň za cenu 30 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí kupující
 • 23/2015 - odprodej pozemku v k.ú. Kasejovice parc.č. 505/15 o výměře 10 m2 JUDr. Anně Bečvářové, bytem Praha za cenu 40 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí kupující
 • 24/2015 - odkoupení části pozemku parc.č.1471 v k. ú. Chloumek o výměře cca 2900 m2 za cenu 6,- Kč/m2

II. s t a n o v u j e

  25/2015 - od 1.1.2016 minimální prodejní cenu pozemků (v intravilánu) ve vlastnictví města: v Kasejovicích 80 Kč/m2, ostatní části města 50 Kč/m2

V. b e r e na vědomí

 • Informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 12.3.2015 - 9.6. 2015
 • Zprávu finančního výboru
 • Zprávu kontrolního výboru
 • Závěrečný účet a účetní závěrku Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014
 • Změny v rozpočtu města č. 4,5,6/2015 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 11.12.2014
 • Různé informace:
  • Dopis starostky z Mladého Smolivce
  • O dotaci ze SFŽP - Operačního programu Životní prostředí na projekt:„Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice“
  • Zpráva ČIŽP o kontrole na lesním majetku města Kasejovice
  • O výmazu zástavního práva – byty Řesanice č.p.11
  • Rekonstrukci hřbitova v Kasejovicích – vodovodní přípojka a rozvod vody po hřbitově; vydláždění hlavní a třech vedlejších cest a o přidělené dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova PK

V Kasejovicích dne 9. června 2015

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Jiří SLAVÍČEK, člen zastupitelstva
Josef HULAČ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 19.06.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.07.2015