Usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12 .června 2019

Usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12 .června 2019 v Kulturním středisku v Kladrubcích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

 • 25/2019 - projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
  Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěrku za rok 2018.
  Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 4 633 023,73 Kč na syntetický účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“
  Schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2018.

I. s c h v a l u j e

 • 26/2019 - změny v rozpočtu města č. 6
 • 27/2019 - poskytnutí finanční dotace ve výši 56 800 Kč TJ Sokol Kasejovice z Programu podpory neziskových organizací na rok 2019, z toho 51 300 Kč kategorie A – Podpora práce s dětmi a mládeží a 5 500 Kč kategorie B uspořádání oslavy dne dětí a volejbalového turnaje memoriál Oty Balka a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kasejovice
 • 28/2019 - prodej pozemku v k. ú. Kasejovice parc. č. 1755 o výměře 52 m2 panu ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 29/2019 - prodej pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovice parc.č.25 o výměře 207 m2 panu ________ za cenu 50 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 30/2019 - zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

II. d e l e g u j e

 • 31/2019 - starostku Ing. Marii Čápovou jako zástupce města na valné hromadě společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s. se sídlem Smetanova 195, 332 02 Starý Plzenec, IČ: 61778079, konané v průběhu volebního období 2018 – 2022.

III. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 15.3.2019 – 11.6.2019
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 3,4,5/2019 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 18.12.2018
 • informace:
  • o výsledku poptávky na projekt: „Kasejovice, stodola v areálu bývalého špýcharu“
  • o výsledku poptávky na projekt: „Chodník pro pěší a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích“
  • o příslibu dotace na akci: „Havarijní stav mechanického předčištění ČOV Kasejovice“
  • o příslibu dotace na akci: Publikace "Podhůří"
  • o projektu: „Snížení energetické náročnosti historické budovy radnice“ – podání žádosti o dotaci na MMR ČR
  • informaci o programu: „Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů“

V Kasejovicích dne 12.6.2019

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Antonín ŘEHOŘ, člen zastupitelstva
Pavel ŘEHOŘ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 24.06.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.07.2019