Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8.9.2015

Usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. září 2015 v Kulturním zařízení v Kladrubcích.

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. s c h v a l u j e

 • 26/2015 - změny v rozpočtu č. 12/2015, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 27/2015 - poskytnutí dotace z Programu podpora neziskových organizací 2015 TJ Sokol Kasejovice ve výši 74 400 Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • 28/2015 – záměr odprodeje pozemků v k.ú. Přebudov parc. č. 75/12, 75/13, st.p. 39, st.p. 40, st.p. 56 a st.p. 41-54 (tábořiště Pionýra Nepomuk)

II. n e s c h v a l u j e

 • 29/2015 - prodej části pozemku parc.č. 1604/5 o výměře cca 72 m2

III.   b e r e  na  vědomí

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 10.6.2015 - 8.9. 2015
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu o plnění rozpočtu města za období 1-7/2015
 • změny v rozpočtu města č. 8,9,10 a 11/2015 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 11.12.2014
 • zájem města Nepomuku o koupi pozemků v k.ú. Přebudov parc. č. 75/12, 75/13, st.p. 39, st.p. 40, st.p. 56 a st.p. 41-54 (tábořiště Pionýra Nepomuk)
 • Různé informace:
  • O průběhu projektu:„Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice“
  • Rekonstrukci hřbitova v Kasejovicích – vodovodní přípojka a rozvod vody po hřbitově; vydláždění hlavní a třech vedlejších cest
  • Přidělené dotaci na výsadbu 70 ks lip podél komunikace Řesanice-Nezdřev
  • Zařízení pro volnočasové aktivity – venkovní pergola v Kladrubcích
  • Oprava části místní komunikace Řesanice-Nezdřev
  • Soutěž Vesnice roku

V Kasejovicích dne 8. září 2015

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Antonín ŘEHOŘ, člen zastupitelstva
Josef VIKTORA, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 08.09.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.09.2015