Usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 18.11.2019

Usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 18.listopadu v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

  • 39/2019 - změny v rozpočtu města č. 13/2019
  • 40/2019 - odkoupení rodinného domu č.p. 241 na st. parc. 350 a pozemek st. parc. 350 v k. ú. Kasejovice za tržní cenu ve výši 95 000 Kč dle znaleckého posudku. Pověřuje starostku vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.

II. b e r e n a v ě d o m í

  • změny v rozpočtu města č. 11,12/2019 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 18.12.2018

V Kasejovicích dne 18.11.2019

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Karel SUDA, člen zastupitelstva
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 25.11.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.12.2019