Usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. března 2016

Usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. března 2016 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. s c h v a l u j e

 • 41/2016 - směnu pozemku v k.ú. Řesanice – parc.č. 99/2 o výměře 41 m2 (dle GP č. 116-238/2015) ve vlastnictví ------- a ------ za pozemek č.1212/42 o výměře 130 m2 (dle GP č. 116-238/2015) a pozemek st.p. 123 o výměře 53 m2 (dle GP č. 113-37/2015) v k.ú. Řesanice (oba ve vlastnictví města Kasejovice) s podmínkou, že kupující uhradí rozdíl výměr pozemků tj. 142 m2 za cenu 50 Kč/m2 a poplatky spojené s prodejem
 • 42/2016 - odkoupení pozemku parc.č.1659/4 (dle KN ostatní komunikace) o výměře 548 m2 za cenu 60 Kč/m2 od --------
 • 43/2016 - bezúplatný převod, směnu nebo koupi pozemků od ČR:
  • v k.ú. Kasejovice :
   • pozemek parc.č. 495/2 (zahrada) o výměře 638 m2
   • pozemek parc.č. 224/4 (trvalý travní porost) o výměře 74 m2
   • pozemek parc.č. 225/1 (trvalý travní porost) o výměře 910 m2
   • pozemek parc.č. 503/5 o výměře 2300 m2
  • v k.ú. Kladrubce:
   • pozemek parc.č. 471/10 (orná půda) o výměře 375 m2
   • pozemek parc.č. 471/11 (orná půda) o výměře 181 m2
 • 44/2016 - poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 76 800 Kč

III. b e r e na vědomí

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 8.12. 2015 – 8.3.2016
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 16/2015 a 1,2/2016 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 11.12.2014 a 8.12.2015
 • různé informace:
  • podání žádostí na opravu střechy bývalého špýcharu v Kasejovicích, na opravu komunikace Řesanice-Kotouň, opravu komunikací v Újezdě,
  • o přidělené dotaci na projekt Kasejovická příroda ve výši 400 tis.Kč – 80 % dotace a jeho realizaci

V Kasejovicích dne 8. března 2016

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Stanislav LEVÝ, člen zastupitelstva
Bc. Jana NIKLOVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 18.03.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.04.2016