Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12.12.2019

Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12.12. 2019 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 41/2019 - rozpočet města Kasejovice na rok 2020 s příjmy 29 696 300,00 Kč a s výdaji 39 703 258,67 Kč jako schodkový. Rozdíl příjmů a výdajů je financován z prostředků z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení
 • 42/2019 - střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021-2023 ke schválenému rozpočtu na rok 2020
 • 43/2019 - plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2020
 • 44/2019 - převod finančních prostředků města na běžný účet UniCredit Bank a.s. a na termínovaný vklad Komerční banky a.s.
 • 45/2019 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice
 • 46/2019 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice č.2/2019 o místním poplatku ze psů
 • 47/2019 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • 48/2019 - obecně závaznou vyhlášku města Kasejovice č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • 49/2019 - prodej části pozemku parc.č. parc.č. 657/3 v k.ú. Kladrubce o celkové výměře cca 1400 m2 za účelem umístění mobilního domu s inženýrskými sítěmi ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______ a ________za cenu 50 Kč/m2 + DPH (dle platné legislativy) + úhrady všech poplatků spojené s prodejem a s tím, že s kupujícími bude uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí kupní smlouvě“ a za podmínek, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 25.9.1997. Zároveň pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvě.
 • 50/2019 - prodej pozemků v k.ú. Kasejovice část parc. 1604/18 a dle nového geometrického plánu č. 665-12/2019 parc.č. 1604/38 o výměře 105 m2 a st.p. 761 o výměře 5 m2 manželům __________ za cenu 80 Kč/m2 a stav.parc. 120 Kč/m2, s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 51/2019 - prodej pozemku v k.ú. Kasejovice parc.č.1779 o výměře 67 m2 za cenu 80 Kč/m2 _________ s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující. Pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy.
 • 52/2019 - směnu pozemků– par.č. 1770 o výměře 48 m2 v k.ú. Kasejovice v majetku města Kasejovice za část pozemku parc.č. 221/2 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Kasejovice v majetku ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-_________ s tím, že případný rozdíl ve výměře bude doplacen ve výši 80 Kč/m2 a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu směnné smlouvy
 • 53/2019 - směnu pozemků – par.č.229/3 a dle nového geometrického plánu č. 667-686/2019 oddělený pozemek parc.č. 229/8 o výměře 2 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví _________ za část pozemku parc.č. 229/4 o výměře 26 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví města Kasejovice s tím, že rozdíl ve výměře bude doplacen ve výši 80 Kč/m2 a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu směnné smlouvy
 • 54/2019 - směnu pozemků – část par.č.1547/5 a dle nového geometrického plánu č. 667-686/2019 oddělený pozemek parc.č. 1547/26 o výměře 10 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví P & V Elektronic, s.r.o. za část pozemku parc.č. 1547/8 dle nového GP – parc.č. 1547/27 o výměře 4 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví města Kasejovice s tím, že rozdíl ve výměře bude doplacen ve výši 80 Kč/m2 a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu směnné smlouvy
 • 55/2019 - odkoupení pozemku v k.ú. Kasejovice parc.č. 1548/1 o výměře 23 m2 od ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________ za cenu 80 Kč/m2
 • 56/2019 - odkoupení ideální ½ pozemku v k.ú. Kasejovice parc.č. 1548/3 o výměře 110 m2 od Agrochovu a.s. Kasejovice za cenu 40 Kč/m2
 • 57/2019 - odkoupení části pozemku parc.č. 1613 v k.ú. Kasejovice dle nového geometrického plánu č. 667-686/2019 oddělený pozemek parc.č. 1613/2 o výměře 277 m2, parc.1613/3 o výměře 136 m2 a parc. č.1613/4 o výměře 10 m2 v k.ú. Kasejovice od České republiky (s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty)
 • 58/2019 - obsah změn v plánované změně č.2 územního plánu Kasejovice:
  • a to změny územních rezerv pro ochranné pásmo přeložky silnice I/20 a úpravu (rozšíření návrhových koridorů K1, P1 dle metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Vymezení koridorů veřejné dopravní infrastruktury v územním plánu“, uvedení do souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (ve znění aktualizace č.4)
  • a prověření změny plochy přestavby K10 – SV smíšené obytné venkovské na pozemku parc.č. 505/56 v k.ú. Kasejovice a změny části sousedící plochy – SV smíšené obytné venkovské na pozemcích parc.č. 505/58 a parc. 505/62 v k.ú. Kasejovice na plochu VS smíšené výrobní
  • a prověření změny v k.ú. Polánka u Kasejovic pozemku ve vlastnictví města parc.č. 684 ze smíšené obytné venkovské na zeleň
 • 59/2019 - s přijetím finančního daru pro potřeby Základní školy v Kasejovicích ve výši 5000 Kč a Mateřské školy v Kasejovicích ve výši 15 000 Kč
 • 60/2019 - podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova-dotační titul 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na projekt: „Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu“
 • 61/2019 - změny v rozpočtu č.15, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení

II. p o v ě ř u j e

 • 62/2019 - radu města s prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v rámci měsíčních rozpočtových změn

III. z ř i z u j e

 • 63/2019 - Fond oprav a investic mateřské školy a základní školy a schvaluje zásady tvorby a čerpání fondu

IV. n e s c h v a l u j e

 • 64/2019 - směnu pozemků, a to ideální ½ pozemku parc.č. 1548/3 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví Agrochovu a.s. Kasejovice za pozemek st.p. č. 586 v k.ú. Kasejovice z důvodu určeným územním plánem Kasejovic k bytové výstavbě

V. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 13.9.2019 – 12.12.2019
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 14/2019 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 18.12.2018
 • informace o:
  • projektu: „Havarijní stav mechanického předčištění ČOV Kasejovice“
  • ukončené stavbě: „Chodník pro pěší a podél komunikace I/20“ ke zdravotnímu středisku
  • ukončené stavbě: „Kasejovice, stodola v areálu bývalého špýcharu“
  • jednáních k peněžnímu bankomatu v budově radnice, lékárny a zubní ordinace
  • průběhu jednání s ČEZ Energetické služby a.s. ohledně veřejného osvětlení
  • projektu „Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky“

V Kasejovicích 12.12.2019

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Milada MYSLIVCOVÁ, člen zastupitelstva
Pavel ŘEHOŘ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 23.12.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.01.2020