Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. června 2016

Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. června 2016 v Kulturní zařízení v Řesanicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

45/2016 - projednalo závěrečný účet města Kasejovice k 31.12.2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města schvaluje s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření auditorem a na základě doporučení finančního výboru účetní závěrku za rok 2015.
Zároveň rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 4 199 287,17 Kč na syntetický účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.
Schvaluje inventarizaci majetku města k 31.12.2015

I.    s c h v a l u j e
46/2016 - prodej prodej pozemku parc.č. 503/1 v k.ú. Kasejovice o výměře 789 m2 (dle GP č.575-162/2013) -------- a ------ za cenu 120Kč/m2 + DPH (dle platné legislativy) + úhradu všech poplatků spojených s prodejem a s tím, že s kupujícími bude uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí kupní smlouvě“ a za podmínek, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 25.9.1997
47/2016 - zajištění požární ochrany obci Životice, včetně dodatku č. 1 ke zřizovací listině JSDH Kasejovice a Smlouvu o sdružení finančních prostředků
48/2016 - poskytnutí individuální dotace ve výši 70 000 Kč Českém svazu chovatelů Kasejovice na opravu podlah v areálu chovatelů a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kasejovice
49/2016 - poskytnutí finanční dotace ve výši 69 700 Kč TJ Sokol Kasejovice z Programu podpory neziskových organizací na rok 2016, z toho 67 200 Kč kategorie A – Podpora práce s dětmi a mládeží a 2 500 Kč kategorie B uspořádání oslavy dne dětí a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kasejovice

II.   n e s o u h l a s í
50/2016 - s s odprodejem pozemku parc.č. 684 v k.ú. Polánka u Kasejovic za jiným účelem než za účelem výstavby rodinného domu
51/2016 - s s odprodejem části pozemku parc.č. 920/1 k.ú. Chloumek u Kasejovic
52/2016 - s s odprodejem pozemku parc.č. 93/1 v k.ú. Kasejovice
53/2016 - s s odprodejem pozemku parc.č. 1581/2 v k.ú. Kasejovice
54/2016 - se směnou pozemků – parc.č. 753 v k.ú. Kasejovice za parc.č.644/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic (ve vlastnictví města)

III.   b e r e    na    v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 10.3.2016 – 8.6.2016
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 3,4,5/2016 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2015
 • různé informace:
  • podání žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka u Jiřinců
  • podání žádosti o dotaci - Nadace ČEZ – na dětské hřiště
  • příslib dotace na opravu střechy bývalého špýcharu v Kasejovicích a opravu komunikací v Újezdě,
  • o zahájení opravy komunikace Řesanice-Kotouň
  • o průběhu realizace projektu Kasejovická příroda

V Kasejovicích dne 8.6.2016 

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města                              
Karel FIALA,   člen zastupitelstva                                
Josef PĚČEK, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 16.06.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.07.2016