USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2023

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2023 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

I. volí:

 • ZM/90/2023 - členy návrhové komise Veroniku Tesařovou a Mgr. Hanu Červenou

II. určuje:

 • ZM/91/2023 - ověřovatele zápisu Danu Matějovskou a Karla Fialu, zapisovatelku Ilonu Sudovou

III. schvaluje:

 • ZM/92/2023 - program 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/93/2023 - pachtovní smlouvu s panem Josefem Kalbáčem, bytem Újezd u Kasejovic 1, 335 44 Kasejovice, IČ 73470228, na zemědělské pozemky v k.ú. Újezd u Kasejovic a k.ú. Chloumek u Kasejovic za cenu 5 555 Kč/ha/rok a pověřuje starostu města k jejímu podpisu
 • ZM/94/2023 - pachtovní smlouvu s firmou Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s., se sídlem Kasejovice 379, 335 44 Kasejovice, IČ 25212931, na zemědělské pozemky v k.ú. Kasejovice a k.ú. Polánka u Kasejovic za cenu 4 100 Kč/ha/rok a pověřuje starostu města k jejímu podpisu
 • ZM/95/2023 - pachtovní smlouvu s panem Vítkem Balogem, bytem Přebudov 1, 335 44 Kasejovice, IČ 19273304, na zemědělské pozemky v k.ú. Řesanice za cenu 6 750 Kč/ha/rok, v k.ú. Předmíř a k.ú. Kladrubce za cenu 7 161 Kč/ha/rok, v k.ú. Podhůří u Nepomuka za cenu 4 126 Kč/ha/rok a v k.ú. Přebudov za cenu 4 120 Kč/ha/rok a pověřuje starostu města k jejímu podpisu
 • ZM/96/2023 - pachtovní smlouvu s firmou Farma Oselce, a.s., se sídlem Oselce 128, 335 46 Oselce, IČ 49787772, na zemědělské pozemky v k.ú. Nová Ves u Horažďovic za cenu 3 500 Kč/ha/rok a pověřuje starostu města k jejímu podpisu
 • ZM/97/2023 - smlouvu na umístění Z-BOXu v Kasejovicích s firmou Zásilkovna, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, za cenu 8 500 Kč/rok a pověřuje starostu města k jejímu podpisu
 • ZM/98/2023 - pevnou složku za vodoměr ve vyúčtování vodného a stočného a stanovuje její výši na 70 Kč bez DPH/čtvrtletí
 • ZM/99/2023 - žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejovice o poskytnutí programové dotace z Programu podpory neziskových organizací 2023 kategorie A Podpora práce s dětmi a mládeží ve výši 38 200 Kč a kategorie B Veřejně prospěšné aktivity ve výši 13 000 Kč a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • ZM/100/2023 - prodloužení termínu do 15.1.2026 pro dokončení hrubé stavby rekreačního objektu na pozemku parc. č. 1540/7 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. xxx a pověřuje starostu města k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu a k jejich podpisu
 • ZM/101/2023 - právo stavby rekreačního objektu na parc. č. 1540/7 v k.ú. Chloumek u Kasejovic pro p. xxx a pověřuje starostu k podpisu předloženého návrhu Smlouvy o právu stavby
 • ZM/102/2023 - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0005605/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu „Zařízení distribuční soustavy“, kterou je dotčen pozemek města parc. č. 1170/5 v k.ú. Kasejovice a pověřuje starostu města k jejímu podpisu
 • ZM/103/2023 - zbudování bezpečnostního přelivu na „Koutečském“ rybníku v Kasejovicích
 • ZM/104/2023 - na základě výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na akci „Kasejovice – bezpečnostní přeliv“ se společností 2H POWATER, s.r.o., 342 01 Žichovice č.p. 213, IČ 10755942, která nabídla nabídkovou celkovou cenu 699 352,94 Kč včetně 21% DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy

IV. neschvaluje:

 • ZM/105/2023 - Smlouvu č. 8120091864 o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24749035

V. souhlasí:

 • ZM/106/2023 - s výstavbou nového veřejného osvětlení v Podhůří

VI. nesouhlasí:

 • ZM/107/2023 - s pronájmem stavební buňky

VII. zřizuje:

 • ZM/61/2023 - Fond rozvoje Kasejovic, schvaluje zásady pro tvorbu a čerpání prostředků fondu, souhlasí s otevřením spořicího účtu za účelem ukládání finančních prostředků Fondu rozvoje Kasejovic a pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit

VIII. stanovuje:

 • ZM/109/2023 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 26.10.2023 v 17 hodin v kulturně-společenském centru v Kasejovicích

IX. potvrzuje:

 • ZM/110/2023 - splnění podmínek pro prodej pozemku parc. č. 1540/8 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. xxx

X. bere na vědomí:

 • ZM/111/2023 - zprávu z jednání finančního výboru
 • ZM/112/2023 - zprávu z jednání kontrolního výboru
 • ZM/113/2023 - změny v rozpočtu města č. 5/2023 schválené starostou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2022
 • ZM/114/2023 - informace o výpovědi z nájmu nebytových prostor bývalé kavárny v objektu radnice, o možnosti umístění radaru k měření úsekové rychlosti na silnici I/20 v obci, o opravě plotu u mateřské školy, o probíhající rekonstrukci čistírny odpadních vod v Kasejovicích, o odpadovém hospodářství, o znemožnění zimní údržby v Kostelní ulici z důvodu nedovoleného parkování automobilů, o probíhající opravě radnice

V Kasejovicích 11.09.2023

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé zápisu:
Karel Fiala
Dana Matějovská

Vyvěšeno na úřední desku: 18.09.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.10.2023