Usnesení ze 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. září2016

USNESENÍ z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 8. září 2016 v Kulturním zařízení v Polánce.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I.   v y d á v á
55/2016    - Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku ze psů 

56/2016   - Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

57/2016   - Obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice

58/2016   - Obecně závaznou vyhlášku č.4/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/1996 o pohybu zvířat na veřejném prostranství a Obecně závazná vyhláška č.1/2001 o všeobecné údržbě, čistotě, vzhledu a k zajištění veřejného pořádku na území obce Kasejovice i připojených obcí 

II.   s c h v a l u j e
59/2016   - změny v rozpočtu č.10, které jsou nedílnou součástí usnesení

60/2016   - prodej pozemku část parc.č. 1153/2 (dle nového GP parc.č.1153/4) o výměře 49 m2 -------za cenu 120/m2 s tím, že veškeré poplatky uhradí kupující. 

III.   b e r e   n a   v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 9.6.2016 – 8.9.2016
 • zprávu finančního výboru
 • zprávu kontrolního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 6,7,8,9/2016 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2015
 • různé informace o:
  • dotaci na památné stromy,
  • průběhu realizace projektu „Kasejovická příroda“,
  • dokončení opravy komunikace Řesanice-Kotouň a okolo řadových garáží,
  • opravě komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic,
  • zahájení opravy střechy bývalého špýcharu v Kasejovicích,
  • opravě nádrží na ČOV Kasejovice,
  • výsledku žádosti na dětské hřiště z nadace ČEZ, 
  • výsledku soudního řízení o pozemcích pod komunikací I/20.

V Kasejovicích dne 8.9.2016

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města                              
Josef HULAČ,   člen zastupitelstva                                
Vojtěch ŠOLLE, člen zastupitelstva

 

Vyvěšeno na úřední desku: 08.09.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.09.2016