Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2008

Obecně závazná vyhláška města Kasejovice 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

Zastupitelstvo města Kasejovice schválilo na svém zasedání dne 14. července 2008 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1
Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech obce stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

 • část obce Kasejovice koeficient 1,4
 • část obce Chloumek koeficient 1,0
 • část obce Kladrubce koeficient 1,0
 • část obce Podhůří koeficient 1,0
 • část obce Polánka koeficient 1,0
 • část obce Přebudov koeficient 1,0
 • část obce Řesanice koeficient 1,0
 • část obce Újezd u Kasejovic koeficient 1,0

Čl.2
Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů, ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů,umístěných v níže uvedených částech obce stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

 • část obce Kasejovice koeficient 1,4
 • část obce Chloumek koeficient 1,0
 • část obce Kladrubce koeficient 1,0
 • část obce Podhůří koeficient 1,0
 • část obce Polánka koeficient 1,0
 • část obce Přebudov koeficient 1,0
 • část obce Řesanice koeficient 1,0
 • část obce Újezd u Kasejovic koeficient 1,0

Čl.3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí č. 1/1992 ze dne 4.12.1992.

Čl.4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1. ledna 2009.

Podepsáni:
Ing. Marie Čápová - starostka
MVDr. Václav Červený -místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.07.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.08.2008

Schváleno: 00.00.0000

Účinnost: 01.01.2009