Vnitřní směrnice o zveřejňování informací

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.1. 2006.

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.1. 2006.

Město Kasejovice je samostatnou právnickou osobou na základě zákona č. 367/90 Sb. o obcích a plní úkoly na jednotlivých úsecích státní správy v rozsahu, který stanoví zvláštní zákon.
Pro styk s veřejností má MÚ Kasejovice stanoveny příslušným usnesením vlády ČR úřední dny, kterými jsou:
- pondělí od 7,00 do 17.°°hodin
- středa od 7,00 do 17.°°hodin
Kancelář MÚ je místem pro podání stížností, návrhů, podnětů, žádostí o informace apod.
Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta města a úřednice na podatelně městského úřadu.
Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Městským úřadem Kasejovice se podávají prostřednictvím tohoto městského úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Plzeňského kraje odbor vnitřních věcí.
Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů města v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně nebo ústně Krajskému úřadu Plzeňského kraje odbor vnitřních věcí. Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu.

Žadatelé, fyzické nebo právnické osoby, které žádají o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, předkládají žádost v podatelně Městského úřadu v Kasejovicích.

Lhůty pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace jsou uvedeny v zákoně č. 106/99 Sb. a jsou rozlišeny dle náročnosti na zpracování v rozmezí 15-30 dnů a dle oblasti, ve které jsou věci projednávány. Lhůty jsou stanoveny jako maximální. Stanovené lhůty lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, žádost se může v případě, že informace se nevztahují k působnosti městského úřadu i odložit.
Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno, a to na základě podmínek stanovených zákonem, jde-li o ochranu utajovaných skutečností, ochranu osobních údajů, ochranu obchodního tajemství, ochranu údajů o majetkových poměrech. Žádost o informaci je možno vyřídit písemnou odpovědí, nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam), odložením žádosti v případě , že je neúplná a žadatel ji přes výzvu nedoplnil, nebo městský úřad není příslušný.

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Kasejovice:

Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Věstníky vlády ČR, zákon o obcích, zákon o okresních úřadech, zákon o volbách do zastupitelstev obce, zákon o správních řízeních, o přestupcích o matrikách, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, o pozemních komunikacích a vodách, o územním plánování a stavebním řádu, o hlášení a evidenci pobytu občanů, o požární ochraně, o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení, o právu shromažďovacím, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o loteriích a jiných podobných hrách, o státní správě a samosprávě ve školství, o místních poplatcích, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, o odpadech, o živnostenském podnikání, o sociální potřebnosti, o účetnictví, o živnostenských úřadech, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o ochraně přírody a krajiny, o správě daní a poplatků, o dani z nemovitostí, o správních poplatcích, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů, o nájemném z bytů, o silniční dopravě, o zadávání veřejných zakázek, zákon o právu na informace o životním prostředí, obecně závazné vyhlášky obce a související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění.
Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat, výpisky nebo kopie v kanceláři obecního úřadu. Rovněž zde je možno nahlédnout do obecně závazných vyhlášek města, do usnesení vlády a Nařízení Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Sazebník,úhrad za poskytování informací:

Cena je stanovena na základě sazebníku:
náklady na 1 hodinu práce nutné pro vyhledání informace (za každou započatou hodinu práce jednoho pracovníka povinného subjektu) - 100,- Kč.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v podatelně Městského úřadu v Kasejovicích před podáním informace.
Zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok zpracuje na základě podkladů úřednice podatelny městského úřadu a zveřejní na úřední desce a na internetových stránkách města na adrese http://www.kasejovice.cz do 1. března běžného roku.

V Kasejovicích dne 30. prosince 2005

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.12.2005

Schváleno: 00.00.0000

Účinnost: 01.01.2006