Čistírna odpadních vod

Město Kasejovice dokončilo jednu z největších stavebních akcí za posledních deset let Kanalizaci a ČOV — Kasejovice

Rekonstrukce spočívala v opravě dvou biologických linek a aeračních elementů. Rovněž došlo k instalaci nových česlí, které se starají o hrubé předčištění odpadních vod.
V předchozích dvou letech byla provedena intenzifikace čistírny odpadních vod a výstavba dvou kanalizačních řadů. Intenzifikací čistírny odpadních vod je zajištěno provozování zařízení ve standardním režimu, které zahrnuje mechanické předčištění (česle, lapák písku), průchod rozdělovacím objektem, biologické čištění (denitrifikace, nitrifikace, sedimentace), dosazovací nádrže a kalové hospodářství. Na tuto hlavní osu jsou navázána další pomocná zařízení typu dmychárna, svozová jímka, úprava kalu a měrný objekt.
V rámci rekonstrukce, byla také vybudována železobetonová svozová jímka zakrytá pozinkovaným poloroštem. Ta slouží především k dovozu splaškové vody ze spádových obcí. Na čistírně je pro cisternu připravena připojovací koncovka armaturních rozvodů. Dovezené splaškové vody se tak dostávají přes česlicový koš do svozové jímky, kde dochází k separaci těžkých částic. Následně je voda z jímky přečerpána kalovým čerpadlem na začátek linky k vyčištění.
Ke změnám došlo i v provozním objektu čistírny. V 1. patře byla nainstalována nová elektro rozvodna s řídící jednotkou. Impuls pro ovládání dmychadel zajištuje nová OXI sonda. Tlakový vzduch pro biologické reaktory a lapák písku vyrábějí tři dmychadlové agregáty, které byly umístěny do suterénu budovy. Opravy se dostalo i oběma lapákům písku, kde bylo vyměněno zklidňující potrubí a rozvody tlakového vzduchu.
V prostoru stávající dmychárny byl po stavebních úpravách nainstalován síto pásový lis a pásový dopravník na dopravu vylisovaného kalu do kontejneru.
Provedenou intenzifikací objektu se zvýšila kapacita čistírny odpadních vod ze stávajících 900 EO na 1000 EO se zajištěním vyčištění odpadních vod na limity stanovené v platném povolení.
Součástí stavební akce „Kanalizace a ČOV — Kasejovice" bylo prodloužení stávající kanalizace v ulicích Chloumecká a U Trati o celkové délce 387 m. Celkem je na tyto řady napojeno 58 trvale žijících obyvatel a byla též připojena i nová obytná zóna pro 15 rodinných domů v lokalitě Chloumecká. Tento projekt „Kanalizace a ČOV Kasejovice“ byl spolufinancován Plzeňským krajem.

Ing. Václav Jakubčík, starosta města Kasejovice

Autor fotografií:

Publikováno: 10.01.2024

Aktualizováno: 11.01.2024