Kasejovická čistírna odpadních vod projede rozsáhlou rekonstrukcí

V polovině měsíce března zahájí město Kasejovice jednu z největších stavebních akcí nejen roku 2021, ale za vůbec posledních deset let

Konkrétně se se bude jednat o stavební akci „Kanalizace a ČOV – Kasejovice“. Již v roce 2019 jsme na stránkách Kasejovických novin čtenáře seznámili s vývojem rekonstrukce čistírny odpadních vod v uplynulých dvaceti letech. Poslední rekonstrukce této stavby pocházející z 90. let 20. století proběhla v letech 2018-2019 a spočívala v opravě dvou biologických linek aeračních elementů, které slouží k provzdušňování a míchání nádrže. Rovněž došlo k instalaci česlí s řídící jednotkou, které se starají o hrubé předčištění odpadní vody.
V letošním roce bude rekonstrukce stavby spočívat v intenzifikaci čistírny odpadních vod a výstavbě dvou kanalizačních řadů. Intenzifikací čistírny odpadních vod bude zajištěno provozování zařízení ve standardním režimu, tj. mechanické předčištění (česle, lapák, písek), biologické předčištění (denitrifikace, nitrifikace, sedimentace) a kalové hospodářství. Na tuto hlavní osu jsou navázána další pomocná zařízení typu dmychárna, svozová jímka, úprava kalu a měrný objekt.
Stavební a technologické práce na objektu čistírny odpadních vod budou probíhat na jejích jednotlivých částech tak, jak vyžaduje jejich současný stav. Některé části čistírny zůstanou původní, další budou vyměněny či doplněny o potřebné prvky. Úpravy v takovéto formě se budou týkat česlí, lapáků písku, rozdělovacího objektu, denitrifikační a nitrifikační části, dosazovacího prostoru a kalové nádrže.
Nově navržená ve stávajícím prostoru bude svozová jímka. V prostoru stávající suché armaturní šachty a jedné čerpací jímky bude zřízena nová svozová jímka, do které budou z fekálních vozů čerpány splaškové vody. Nátok těchto vod bude zajištěn přes česlicový koš. V usazovací svozové jímce dojde k separaci těžkých částic obsažených ve vodě. Do jímky ve dně akumulační nádrže se umístí kalové čerpadlo svozových vod. Pro zajištění pevnosti konstrukce této nádrže bude uvnitř vybetonovaná nová „vana“ ze železobetonu, která bude zakryta pozinkovaným pororoštem.
Ke změnám dojde i v provozním objektu čistírny odpadních vod, ve kterém je v současné době sociální zázemí pro obsluhu, dmychárna v 1. NP a kompresorovna v 1. PP. Sociální zázemí zůstane beze změny, tlakový vzduch pro biologický reaktor zabezpečí tři dmychadlové agregáty nově umístěné v 1. PP objektu provozní budovy. Ovládání dmychadel je automatické časovými spínači nebo OXI sondou. Kompresor pro provoz lapáků zůstane původní, dojde na výměnu potrubí tlakového vzduchu.
V prostoru stávající dmychárny bude nově instalován sítopásový lis na úpravu kalu z kalojemu a jeho příslušenství. Pro umístění lisu bude potřeba provést drobné úpravy místnosti, ve které bude umístěn. S tím souvisí vytvoření nového vstupu, do kterého se v době lisování postaví pásový dopravník za účelem přemístění kalu do kontejneru.
Výstavba nové svozové jímky bude sloužit ke svozu splaškové vody, čehož využijí občané Kasejovic a spádových obcí k vývozu septiků a žump k likvidaci splaškových vod. Provedenou intenzifikací objektu se zvýší současná kapacita čistírny odpadních vod ze stávajících 900 EO na 1000 EO se zajištěním vyčištění odpadních vod na limity stanovené v platném povolení.
Součástí stavební akce „Kanalizace a ČOV – Kasejovice“ bude prodloužení stávající kanalizace v ulicích Chloumecká a U Trati a zhotovení kanalizačních přípojek. Celkem bude na tyto řady napojeno 56 trvale žijících obyvatel a zároveň bude připojená plánovaná obytná zóna pro 15 rodinných domů v lokalitě Chloumecká.

Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Ing. Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 25.03.2021

Aktualizováno: 19.05.2021