NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Prostor pro Vaše poznámky, postřehy, připomínky. Přispějte i Vy!

Návštěvní kniha je moderována. Vulgární, urážlivé a rasistické příspěvky budou odstraněny!

Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme ti pomoct!
Pastor Osas Ben  |  105.112.25.28  |  pastorosasben(zavináč)outlook.com
09.01.2018  10:55
Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme ti pomoct!
Jste v současné situaci v potížích nebo vás hrozí v potížích?
Tímto způsobem vám dáváme možnost vyvíjet nový vývoj.
Jako bohatá osoba cítím povinnost pomáhat lidem, kteří se snaží, aby jim poskytli šanci. Každý si zaslouží druhou šanci a od té doby, co vláda selže, bude muset pocházet od ostatních.
Žádná částka není pro nás příliš šílená a splatnost, kterou určíme vzájemnou dohodou.
Žádné překvapení, žádné další náklady, ale jen dohodnuté částky a nic jiného.
Už nečekejte a komentujte tento příspěvek. Uveďte částku, kterou chcete požádat, a my vás budeme kontaktovat se všemi možnostmi. kontaktujte nás dnes na pastorosasben@outlook.com

Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme ti pomoct!
Kasejovické noviny
Josef Zíka  |  178.23.219.2  |  okfzj.pepa(zavináč)tiscali.cz
29.10.2016  18:16
Je to dávno,co jsem bydlel v K. Rád si přečtu K. noviny. Chybí mě tam rubrika narozenin K. občanů, která tam bývala. Byl bych moc rád, kdyby se tato stránka objevila zpět.Též by bylo dobé vložit narození a úmrtí. Já jsem staršího data a více starších občanů K. si dobře papmatuji.Přeji dobré draví všem!!!
RE na: Kasejovické noviny   přidaný: 29.10.2016  18:16
Rubrika "Jubilanti"
Dana Matějovská  |  192.168.48.2  |  knihovna(zavináč)kasejovice.cz
23.11.2016  11:52
Vážený pane Zíko,
jistě nejste sám, komu společenská rubrika chybí. Nicméně byl to nutný krok, ke kterému mimochodem přistoupili ve stejné době i redakce novin okolních obcí...
Osobní údaje občanů bez jejich souhlasu, např. ve společenských rubrikách v místním tisku, není možné systematicky zveřejňovat a to na základě sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zveřejnění by mohlo mít za následek neoprávněné zasahování do soukromého života občanů. Úřad považuje za přípustnou míru anonymizace, jestliže jsou v místním tisku i bez souhlasu zveřejněna pouze jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů, což ovšem zase ztrácí vypovídací hodnotu.
pravá ruka neví, co dělá levá?
Stanislav Levý  |  2a00:1028:8d18:  |  stanislav.levy(zavináč)centrum.cz
18.02.2016  22:32
•RM/17/2016 zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“
•RM/28/2016 přidělení zakázky „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“ firmě PROSTROM Bohemia, s.r.o. Plzeň s nejnižší nabídkovou cenou 431 563,08 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu
napřed veřejnou zakázku zruším, a za 3 týdny vyhlásím vítěze?
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
pravá ruka neví, co dělá levá?
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
04.03.2016  20:30
Doporučoval bych všem zastupitelům,aby si nastudovali alespoň letecky zákon o obcích. Pokud nějaký zastupitel nezná ani zběžně zákon o obcích je v zastupitelstvu více než zbytečný. Zastupitelstvo obce má kompetence na to zrušit usnesení Rady města. Pokud se jedná o opozičního zastupitele, existuje spoustu metod jak na to upozornit jinak a lépe než-li v návštěvní knize. Člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce může dospět k závěru, že některé usnesení rady obce je podle jeho názoru nesprávné, neodpovídá schváleným cílům rozvoje obce či má k přijatému usnesení rady obce jiné výhrady.

V prvé řadě může člen zastupitelstva obce podle § 82 zákona o obcích uplatnit své právo a vznést na radu obce své připomínky k předmětnému usnesení, popř. předložit radě obce návrh na zrušení příslušného usnesení.

Člen zastupitelstva obce se může také v této věci obrátit na starostu se svými výhradami vůči přijatému usnesení rady obce. Zde je zapotřebí uvést, že podle § 105 zákona o obcích může starosta obce pozastavit usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak starosta předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 04.03.2016  20:30
odpověd
hendrix  |  46.23.54.4  |  cina.i(zavináč)seznam.cz
18.03.2016  20:49
honzo,ty seš chytrej,jako stádo o...
RE na: odpověd   přidaný: 18.03.2016  20:49
odpověd
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
25.03.2016  23:40
Říká se "jako sto opic" protože opice jakožto primáti nežijí ve stádech, ale v tlupách. Ve stádech žijí nejčastěji kopytníci - např. krávy, koně, žirafy.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
pravá ruka neví, co dělá levá?
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
04.03.2016  20:58
Ještě bych chtěl doplnit to, že Radu města volí zastupitelstvo obce a Rada města je zodpovědná zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce je ten nejvyšší orgán v obci, nikoli rada ani starosta. Takže pokud Rada rozhodne něco co se nějakým způsobem nelíbí nějakému členovi zastupitelstva a nic s tím nedělá, tak s tím rozhodnutím v podstatě souhlasí.Takže v jádru Vašemu příspěvku moc nerozumím, protože vy jste zastupitel a máte lepší možnosti jak napadnout usnesení rady než-li napsáním příspěvku do návštěvní knihy webových stránek města. Pokud s tím nesouhlasíte, využijte svých zastupitelských kompetencí. Zase na duhou stranu co čekat zastupitelstva, kde sedí zastupitelé (to není narážka na Vás)co si veřejně do volebního letáku napíšou "nejsme politici". Slovo politika vzniklo od řeckého slova polis což znamená - obec, společenství lidí žijících v jednom sídelním útvaru - městě. Osobně jsem nikdy nepochopil jak je možné, aby nepolitik byl v politice. Jinak nic ve zlém, budu Vám fandit.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 04.03.2016  20:58
na pravou míru
Stanislav Levý  |  2a00:1028:8d18:  |  stanislav.levy(zavináč)centrum.cz
23.03.2016  19:52
Ve svém příspěvku jsem se jen pozastavil nad tím, že ze zápisů z rady vyplývalo, že nejprve došlo ke zrušení výběrového řízení, a následně byl vybrán vítěz a zakázka zadána. Po zasedání zastupitelstva už vím, že to bylo jinak. Bylo vypsáno výběrové řízení, o zadávací dokumentaci se přihlásilo 15 firem. Z obav o možné protahování výběrového řízení možnými odvoláními neúspěšných uchazečů bylo toto výběrové řízení zrušeno. Následně byly osloveny 3 firmy, a na základě nejnižší nabídnuté ceny byla zakázka zadána. Vše v souladu se zákonem. S péčí řádného hospodáře však určitě ne. Na dotaz proč se nešlo do širokého výběrového řízení s možností získat ještě nižší nabídku bylo řečeno, že jsme získali dotaci x tisíc, a než bychom pár tisíc vraceli, tak to proinvestujeme vše. Diskuse na toto téma byla zakončena větou: vše proběhlo v souladu se zákonem, není potřeba to rozmazávat. V Kasejovicích je vše v souladu se zákonem - zasedání rady jsou neveřejná, zastupitelstvo města se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce - už dnes Vám můžu s kalendářem v ruce sdělit datum každého dalšího zasedání do konce volebního období :o). Možná vyšší účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva by mohla pomoci, abychom zde měli vše nejen v souladu se zákonem, ale i v souladu se zdravým rozumem. Přijďte prosím na nejen příští zasedání zastupitelstva.
RE na: na pravou míru   přidaný: 23.03.2016  19:52
uvedeno na pravou míru
Čápová Marie  |  192.168.48.3  |  mu(zavináč)kasejovice.cz
24.03.2016  12:38
Vážený pane Levý,
Váš příspěvek musím trochu opravit. Ano, původní zakázka byla zrušena a následně upravena tak, aby mohla být splněna časová lhůta pro ošetření stromů, kterým bylo 88 ks. Dle sdělení ministerstva životního prostředí stačí na zakázku oslovit pouze 1 firmu k předložení nabídky. Ale město se řídí platnou směrnicí ze dne 31.1.2013, kterou vydala Rada města Kasejovice tohoto znění: "O dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zboží a služeb a stavební práce od 100.001,-Kč do 500 000,-Kč bez DPH rozhoduje bez vypsání výběrového řízení usnesením rada města. Před výběrem nejvýhodnější nabídky provede starosta průzkum trhu poptáním minimálně u tří firem. Nabídky firem předloží radě města." Rada města na své schůzi dne 9.2.2016 obálky s nabídkami otevřela a posoudila a rozhodla přidělit zakázku firmě Prostrom, s.r.o. s nejnižší nabídkou.
Dále k Vaší poznámce k zasedání zastupitelstva města sděluji, že rada města stanovuje termín konání a program jednání ZM. Nyní plánujeme jednání ZM na první polovinu června, kdy hlavním bodem jednání bude závěrečný účet města. Součástí závěrečného účtu musí být i Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření města od pana auditora(květen). Závěrečný účet s výrokem auditora, účetní uzávěrku následně projednává finanční výbor ZM a rada města a po dobu 15ti dnů před projednáním v zastupitelstvu města je závěrečný účet, s přílohami zveřejněn na úřední desce. Tolik na vysvětlenou k termínu konání ZM.
RE na: na pravou míru   přidaný: 23.03.2016  19:52
na pravou míru
Jan Cina  |  80.95.127.181  |  hans.cina(zavináč)email.cz
25.03.2016  23:35
Tak ono vůbec sdělování informací je takové trochu podivné. Nad zápisy ze zastupitelstva, které jsou zveřejňované by člověk až zaplakal. Ani nemluvím o tom, že například zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru nejsou k dispozici vůbec. Když člověk vidí stránky Nepomuka, jejich zápisy ze zastupitelstva, zápisy z kontrolního výboru, z finančního výboru. Je to úplně jiný kafe, řekl bych tak o 2.třídy výš. Ano možná je to v souladu se zákonem,který se v tomto vyjadřuje velmi stroze, ale do transparentnosti to má skutečně velmi daleko. Občané mají právo na to vědět jakým způsobem funguje samospráva města do které je vkládáno 10% rozpočtu a arogance některého z radních skutečně není na místě. Nechci to nějak víc rozvádět, můj mail je v titulku, můžeme se o tom pobavit přes mail.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
názor
cloos  |  46.23.54.4  |  cloos(zavináč)mall.cz
31.05.2016  16:32
Tento příspěvek byl odstraněn pro jeho urážlivý a hanlivý obsah. Návštěvní kniha je moderována a osobní útoky, které mají hanlivý obsah jsou odstraněny.
RE na: pravá ruka neví, co dělá levá?   přidaný: 18.02.2016  22:32
diskuze
cloos  |  46.23.54.4  |  cloos(zavináč)mall.czc
31.05.2016  16:37
Tento příspěvek byl odstraněn pro jeho urážlivý a hanlivý obsah. Návštěvní kniha je moderována a osobní útoky, které mají hanlivý obsah jsou odstraněny.
Už ste bol odmietnutý úverov bánk a iných financných subjektov
firm2017@yandex.com  |  89.187.133.248  |  firm2017(zavináč)yandex.com
29.01.2016  10:39
Tento příspěvek byl odstraněn pro jeho neseriózní komerční sdělení.
RE na: Už ste bol odmietnutý úverov bánk a iných financných subjektov   přidaný: 29.01.2016  10:39
reakce
J. Buriánek  |  192.168.47.186
12.02.2016  08:47
Tento příspěvek mne poněkud nadzdvihl ze židle. Nejen pro svoji špatnou slovenštinu, ale především pro svůj obsah. S nabídkami k "výhodným" půjčkám se setkáváme denně v tisku, televizi a občas je nacházíme i ve svých poštovních schránkách. Opakovaně se přesvědčujeme o fatálních důsledcích tzv. nebankovních půjček. Podle údajů Exekutorské komory ČR bylo v říjnu 2015 registrováno 731 tisíc exekuovaných fyzických osob. A nyní se jakýsi "podnikatel" snaží, byť poněkud primitivní formou, oblbnout i obyvatele Kasejovic. V záhlaví této rubriky je uvedeno, že je návštěvní kniha moderována. "Vulgární, urážlivé a rasistické příspěvky budou odstraněny". Tento příspěvek sice uvedená kritéria nesplňuje, přesto bych se přimlouval, aby podobné zlé a zákeřné inzeráty nebyly v budoucnosti publikovány.
Děkuji...
Broukalová Běla  |  89.177.66.25  |  publictv(zavináč)seznam.cz
09.01.2016  21:04
Velmi děkuji za Vaše stránky !!! Pracuji na rodokmenu a kronice mých předků, pochází z Kasejovic a pamětní knihy které zde máte, ty mě moc, moc pomáhají ! Přímo poklad pro badatele. Hodně úspěchů v Novém roce !!!
voda nad zlato
patera  |  46.23.54.3  |  aretap(zavináč)seznam.cz
03.01.2016  19:26
Tak jako Marie Terezie a po ní Josef II. nařídili pod trestem nucených prací a pokut vůči sedlákům výsadbu ovocných alejí podél krajských a zemských cest, tak ministr Jurečka konečně pochopil, že bez nátlaku chování správců krajiny a půdy nezmění. V LN ze 17.10.2015 obsáhle ministr popisuje změnu dotací zemědělcům od r. 2016- místo 6000 Kč na ha bude základ 3500 Kč a pak podle kritérií. Ta se soustředují na udržení vody v krajině, návrat mezí, střídání plodin mimo řepku a kukuřici. Bude upravena velikost půdního bloku, s mezemi jde o pozemkové úpravy v katastru. Více na stránkách spolek pro ochranu pudy. Jurečka rozhovor začíná a končí větou: řešit sucho jsme měli už čtvrt století..
Šolovi
Gabriela Blaťáková  |  90.176.79.162  |  gabriela1955(zavináč)seznam.cz
06.09.2015  18:53
Dobrý den, zajímám se o genealogii a náhodou jsem zabloudila na stránky vaší obce. Moje 4 krát prababička byla Anna Šolová z Kasejovic. Vzala si řezníka Petra Sýkoru z Rožmitálu a měli dceru Kateřinu, moji 3 krát prababičku. Protože jsem uviděla u vás v zastupitelstvu jméno Vojtěch Šolle, tak ho tímto zdravím, sama mám syna Vojtěcha. Děkuji za vyřízení. Gabriela Blaťáková, roz. Kovaříková z Nýznerova u Žulové, pův. z Olomouce.
Šolovi
Gabriela Blaťáková  |  90.176.79.162  |  gabriela1955(zavináč)seznam.cz
06.09.2015  18:53
Dobrý den, zajímám se o genealogii a náhodou jsem zabloudila na stránky vaší obce. Moje 4 krát prababička byla Anna Šolová z Kasejovic. Vzala si řezníka Petra Sýkoru z Rožmitálu a měli dceru Kateřinu, moji 3 krát prababičku. Protože jsem uviděla u vás v zastupitelstvu jméno Vojtěch Šolle, tak ho tímto zdravím, sama mám syna Vojtěcha. Děkuji za vyřízení. Gabriela Blaťáková, roz. Kovaříková z Nýznerova u Žulové, pův. z Olomouce.
Inzerce na webové stránky města
Edita Jungová  |  2001:4c28:4000:  |  edith333(zavináč)seznam.cz
26.05.2015  14:36
Dobrý den,
přestěhovala jsem se k Vám do Kasejovic, Jsem OSVČ a na Vašich stránkách mi tu chybí inzerce, kde bych se mohla zviditelnit a oslovit zájemce o své služby. Nemyslím však jen na sebe, ale myslím, že nejsem jediná v tomto Městečku jak propagovat veškerou inzerci. Obohatilo by to o více návštěvnosti Vašich Webových stránek. Děkuji
S pozdravem Jungová
novini kaput?
bunting  |  209.30.85.130  |  nambrvan(zavináč)yahoo.com
18.11.2014  20:47
taxemizda, zesty novini vodeshlido vjecshnejch lovishtj. shkoda.
Možný vir
Michal  |  88.102.1.101  |  mmed(zavináč)bbm.cz
13.10.2014  12:54
Dobrý den,
tak nevím jestli je to hoax co mi chytá Endpoint Antivirus.. ale hlásí Vám to
v java scriptech pravděpodobnost viru?
Redirector.NCT trojan.
RE na: Možný vir   přidaný: 13.10.2014  12:54
Chybná detekce
Václav Blovský  |  2a03:b4c0:0:260  |  vaclav(zavináč)blovsky.cz
13.10.2014  13:50
Dobrý den,
díky za upozornění, jedná se o chybnou detekci, nicméně plugin, který to způsoboval jsem vyměnil, nyní by vše mělo být v pořádku.
RE na: Chybná detekce   přidaný: 13.10.2014  13:50
diky
Michal  |  192.168.33.100
25.10.2014  21:49
Koukal jsem na to.. je to skutečně pluginem.. nyní vše OK.
orba
Patera  |  109.72.0.211  |  aretap(zavináč)seznam.cz
31.12.2013  12:21
Tak po podzimní orbě, která téměř brala i kus obecní cesty, nezůstalo ze zbylých 18 vysázených stromků u cesty z Oujezda k " Žiďáku " téměř nic. Nejen, že jsou opěrné kůly zlámané, ale i přeježděné, a stromky, co byly ohebné a nepadly pod koly, nějaký dobrák dorazil nožem a uřezal. Mám to nafocené, budu to řešit jinak. A zkusím operační program na veřejnou zeleň či obnovu krajiny. A také zkusím katastr, komu ony pozemky patří. Přece álej není škodná v revíru, aby se střílela a hubila. Myslel, že dobu velkých, širých lánů máme za sebou a nastal čas remízů, ouvratí a tak. Vždyť zajíce jsem tu za rok viděl 2. To nevím, jestli to nebyl ten samý.
RE na: orba   přidaný: 31.12.2013  12:21
Kontra- příspěvek p. Patera
CHP  |  2a00:1028:83d6:
09.02.2014  19:22
Milý pane Patera, vyjeďte si prosím Mapové služby Plzeňského kraje-historické letecké snímkování (vložil bych odkaz, ale bohužel je to zde zakázané) a prosím porovnejte si historický snímek se současností! Mě to připadá naprosto stejný stav! Chci zdůraznit ,že má připomínka se vztahuje k \"zorané cestě .\" Všimněte si prosím historického stavu mnohými idealizované době soukromničení, jak si naši předkové vážili půdy, jak se starali o své meze a divočině nechali jen to nejnutnější. Je pravda, že většina velkých mezí bohužel vzala velkovýrobou za své a dnes \"sklízíme\" plody minulé činnosti při stále častějších přívalových srážkách. Na obranu uvádím, že zemědělská výroba u nás se snaží postupně chyby osevními úpravami napravovat. Nejde to všude a hned, ale věřte, že máme snahu se o svěřené pozemky starat co nejlépe. K těm stromkům- je to určitě škoda, nechci toho, kdo to udělal, plně obhajovat ,ale ten, kdo je tam vysadil, by si měl uvědomit, že ta cesta neslouží jen na nějakou procházku, ale měla by umožnit jízdu zemědělské technice, neboť se nachází v zemědělské oblasti. Nebo si myslíte, že je žádoucí nemožnost přejezdu po uvedené cestě suplovat jízdou po poli 14-ti tunovým traktorem- to snad ne !! Každý den v ČR ubylo v roce 2012 13 ha a v roce 2013 15 ha zemědělské půdy.

Svým příspěvkem jste mi \"přihrál\" ještě jednu poznámku: na těch leteckých snímcích z roku 1951 vidíte hustotu \"ozelenění\" v krajině. V horním pravém rohu si můžete posuvníkem plynule navodit stav z roku cca 2011. Kam se zeleň za ty roku posunula můžete snadno posoudit a jen na vysvětlenou, za posledních 5 let v podniku Agrochov Kas. ubylo cca 20 ha zemědělské půdy právě i díky nestále se rozšiřujícím se náletovým křovinám, přesahujícím větvím, na krajích pozemku. Přesto se v podniku platí nájemné v mnoha případech i z těchto ploch, které díky těmto dřevinám nelze řádně obhospodařovat.

Nové pozemkové úpravy se snaží dostupnost ploch zachovat- využíváním původních polních cest, bohužel dnes již zarostlých \"biotopem\" různých trnek, šípků, bezů, hlohů, atd a neexistenci cest si řidiči různých vozidel usnadňují jízdou po zemědělských pozemcích, na kterých poté vznikají vyjeté koleje a díky leteckému snímkování (kontroly zemědělské činnosti) jsou tyto plochy následně vyškrtávány. Děkuji
Střípky z dějin Přebudova
Miluše Benediktová  |  90.178.131.170  |  benem(zavináč)seznam.cz
22.12.2013  17:21
​ Na sklonku tohoto roku vyšel první díl knížky o historii Přebudova. Přebudovští se na ni velmi těšili. I před vánocemi si našli čas na četbu. Všichni jsme nadšeni a překvapeni rozsahem bádání a přehledným zpracováním.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Vladimíru Červenkovi za skvěle odvedenou​​ práci. Obecnímu úřadu v čele s paní starostkou Ing Marií Čápovou a všem kteří nelitovali času a práce vynaložené pro mrňavou vísku na okraji Brd.
Za všechny obyvatele a chalupáře z Přebudova přeji:

Vánoce plné pohody a šťastné vykročení do roku 2014
Miluše a Josef Benediktovi
volby 2013
FELIX DOUBRAVA  |  192.168.49.166
15.11.2013  16:50
Pravděpodobně se výsledků voleb v městě KASEJOVICE a v okolních obcích už asi nedočkáme. Kasejovické noviny už asi zase UMŘELY.
RE na: volby 2013   přidaný: 15.11.2013  16:50
volby
rada  |  192.168.42.120
16.11.2013  16:49
Výsledky voleb najdete na www.volby.cz
Stromy jsou přáteli, nikoli škůdci.
patera  |  46.23.54.2  |  aretap(zavináč)seznam.cz
29.10.2013  21:25
Naši dědkové věděli, jaký význam má strom ve volné krajině. Když vznikly v 50.letech sceliny obrovských rozměrů, začala destrukce půdy. Další ranou byl "děd kukurůza "a expanze kukuřice do našich hor. Nyní máme bleskové povodně, utuženou ornou půdu traktory a erozi jak vrásky v obličeji. Proč to píšu- pokouším se osázet starou obecní cestu z Oujezda na kopec k židovskémi hřbitovu. Podle starých katastrů už je tam nějaký pátek.Kopec celý je holina, fouká tam ze SZ jak na Sibiři, bývá zde setá kukuřice, ideální podmínky pro odnášení ornice. Říkám si, vysadím stromořadí, álej, duby, buky, nějaký ovocný strom, bude vystaráno. Kdeže! Už jsem měl od jara v zemi zasazených přes 30 stromků, 2-3leté šlahouny, otyčkované, přivázané. Zásadně na mezi, pravda, některá mez dosahuje šířky cca 15 cm . Vždy se však mimo zaseté hospodářské plodiny. Spíš k cestě, zase ale aby traktor či auto projelo. Nic to naplat, kolo traktoru se s chutí projede po vysazeném stromku, ještě se otočí, aby z ani z kůlu nic nezbylo. A lišta kombajnu, která má jen klasy stínat, snaživě přes metr šířky kopřiv šáhne, jen aby toho škůdce v budoucnu, zničila. protože takový stromek se v čase musí objíždět, obsekávat, pole se do cesty nemůže rozšířit , atd. Takže do září ze 34 stromků zbylo 18.V září jsem jich 8 dosadil, no podzimní orbu přežily jen 4. Chodil jsem je v létě srpem od trávy a kopřiv obsekávat, ovčí vlnou proti zvěři maskovat, houby to bylo platný, na lidskou bezohlednost není léku. Tak prosím, poraďte.
Patera z Oujezda
Hledáme Blanku Černou nar. v r. 1945
Milena Mudruňková  |  195.113.226.194  |  MilenaMudrunkova(zavináč)seznam.cz
07.08.2013  09:44
Prosíme starší občany Kasejovic, jestli neznají současnou pražskou adresu naší spolužačky B. Černé, provd. Bešťákové. Bydlela v 60. letech v Kasejovicích s maminkou a mladší sestrou. V letech 1959-1963 studovala Střední ekonomickou školu v Plzni. Brzy po maturitě odešla do Prahy. Z Kasejovic později odešla i její sestra. Po prázdninách vzpomeneme na 50. výročí maturity a sešli bychom se rádi i s Blankou Černou.
Za jakoukoli zprávu děkujeme a prosíme ji poslat na uvedenou mailovou adresu.
Milena Mudruňková
pátrání po předcích
Ing. Otakar Pospíšil  |  176.74.128.34  |  op.psk(zavináč)email.cz
23.06.2013  21:49
Při pátrání po svých předcích jsem ve vzpomínkách mé zemřelé matky, narazil na zmínku o části předků pocházejících z oblasti Lnářů, Kasejovic a Lažan-Enis (ty mám již celkem zmapovány).
Jedná se o rodinu Sudů.
Dědeček, Leopold Suda (1846-1928) by měl být řídícím učitelem v Lažanech (1885-1920).
Jeho otec, Jan Suda, by podle jejích záznamů měl být stavitelem ve Lnářích, stejně jako jeho bratr Jan Suda. Do Lnářů jsem psal.
Jeho manželka Marie, roz. Ladmanová (1850-1931) pochází pravděpodobně z Kasejovic. Její otec, mistr pekařský z Kasejovic.
Měla mít sourozence: bratr Jan Ladman, obchodník z Kasejovic, sestřenice Marie Herfortová (1952) a Kateřina, provdaná Hillová (1933)

Pokud by v Kasejovicích byli živí "naši příbuzní" nebo byly nějaké záznamy v městské kronice, rád bych tuto informaci přivítal.
V létě se chystáme s mým bratrem na výpravu "pátrat po našich předcích". Čas kvapí, snad to stihneme.

Bohužel v 50tých letech, když nás z obce Biskoupky, kde náš dědeček koupil po 1. válce zbytkový statek, stěhovali v rámci zakládání JZD, se řada materiálů ztratila a proto musím pátrat tímto způsobem.

Něco dohledávám z archivu v Plzni, např. zápis o narození Marie, rozené Ladmanové, mám.

Děkuji vám za laskavou odpověď, třeba i negativní.

S pozdravem
Ing. Pospíšil
RE na: pátrání po předcích   přidaný: 23.06.2013  21:49
Kasejovice - Ladmanové
Kukanová  |  212.79.110.56  |  argentum68(zavináč)volny.cz
16.07.2013  23:18
Moje babička byla rozená Albína Ladmanová z Kasejovic, provdaná Fousová.Její bratr zemřel bezdětný.Otec neměl možnost převzít dům v Kasejovicích a veškeré doklady, které bybička měla, vyhodila mladá "ekologická" - sestřenice, dcera nejmladšího z dětí Albíny.
Něco mám dohledáno, ale nevím, zda se jedná o stejnou rodinu. V Plzni jsou i další lidé stejného jména, ale odmítají komunikovat, nezajímá je co bylo.
Těším se na odpověď Julie Kukanová
RE na: Kasejovice - Ladmanové   přidaný: 16.07.2013  23:18
Albína Landmanová - Fousová
Martina Pilzová  |  88.102.200.71  |  martpilz(zavináč)email.cz
24.03.2016  17:28
Dobrý den, hledám příbuzné pana Františka Fouse, který žil v Rožmitálu pod Třemšínem.Nemáte s tímto pánem něco společného? prosím ozvěte se mi ať už kladně nebo záporně na email:
martpilz@email.cz
Děkuji předem za odpověď.

S pozdravem
M.Pilzová.
RE na: pátrání po předcích   přidaný: 23.06.2013  21:49
k Sudovým
patera  |  46.23.54.2  |  aretap(zavináč)seznam.cz
29.10.2013  21:08
Pane Pospíšile, v obci Bezděkov u Kasejovic žijí 2 rodiny Sudových.Již desítky let. Ovšem v jakém vztahu jsou k Vašemu pátrání, nevím.
RE na: k Sudovým   přidaný: 29.10.2013  21:08
Moje babička byla roz.Sudová
Helena Skalová  |  89.102.146.203  |  olivie.skala(zavináč)seznam.cz
02.04.2015  18:40
Dobrý den.Pokud Vás bude zajímat něco o rodinne Sudových,bydlištěm v Březnici,okr. Příbram.Ráda odpovím.
KN
Horáková  |  188.175.218.237  |  mhorakova(zavináč)email.cz
31.05.2013  15:54


To je spíš pohřeb češtiny, ale Kasejovické noviny také postrádám.
Pohrep kasejovickejch novin?
Bunting  |  209.30.82.237  |  nambrvan(zavináč)yahoo.com
18.05.2013  22:21
Zapalil semsi svicku kerou sem dal na kasejovicke noviny keri zemreli ashna vjeki vjekuf amen.
Václav Bárta 1836-1899
Věra Škrdlantová  |  91.197.116.193  |  vera.skrdlantova(zavináč)seznam.cz
31.12.2012  00:23
Dobrý den,zkouším štěstí a náhodu. Do mého rodokmenu hledám zbytečky mozaiky.Václav Bárta 1836-1899 ze Zahrádek, v Kasejovicích žil do své smrti, Bohumil Bárta-jeho syn 1887-1969 a Josefa Primasová jeho matka/dcera kováře z Mačkova/, posluhovali v Kasejovicích u učitele Fialy, Vokurky, u revírníka a statkáře Kellera/ten byl pokrevně spřízněn/.Byl-li by nějaký potomek, který tyto osoby má ve svých předcích, dejte zprávu na mail.Vím, že od J.Primasové-Vittové se její sestry vrátily do okolí Nepomuku,Mačkova apod.J,Primasová-Vittová si pořídila s řezbářem z Letětic domek v Bělčicích na Slepičí hoře. Děkuji V.Š.Praha