Výroční zpráva o poskytování informací 2002

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002.

I.
Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje OÚ Kasejovice výroční zprávu o poskytování informací za rok 2002.
II.
a) počet písemně podaných žádostí o informace: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Marie Čápová - starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 20.01.2003

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.02.2003