POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zde naleznete povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů . Jedná se o ucelenou osnovu informací podle standardu ISVS, který sjednocuje výčet a strukturu povinně zveřejňovaných informací o subjektu veřejné správy.

1. Název
Město Kasejovice 

2. Důvod a způsob založení
(§ 5, odstavec 1, písm. a/ zákona 106/1999 Sb.)
Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle § 151, odstavce 1 zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj. 12. listopadu 2000.
Podle § 151, odstavce 2 zmíněného zákona jsou městem ty obce, které byly městy ke dni účinnosti tohoto zákona.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.1)
Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající3).
Každá obec má svůj obecní úřad4)

1) zákon čís. 1/1993 Sb, (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. c)
3) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 2, odst. 1
4) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 109

3. Organizační struktura
V čele města stojí starosta , který je zvolen patnáctičlenným zastupitelstvem ze svého středu. Místostarosta je zvolen obdobně. Zastupitelstvo dále volí Radu města a schvaluje složení Osadního výboru. Dalšími orgány města jsou Komise pro školství a rozvoj města, Komise pro životní prostředí a služby, Kontrolní výbor a Finanční výbor. Konkrétní informace o zastupitelstvu naleznete zde.

Seznam zřizovaných nebo zřízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací:
Základní škola Kasejovice
Mateřská škola Kasejovice

 

4. Kontaktní spojení
Město Kasejovice
Kasejovice 98
335 44 Kasejovice
tel.a fax. 371 595 100
e-mail: mu@kasejovice.cz
Elektronická podatelna pro běžná podání (mu@kasejovice.cz)
Elektronická podatelna pro podání s elektronickým podpisem -
  -  (podatelna@kasejovice.cz)
Datová schránka - ID schránky: 3eibzt5
Více informací včetně fotografií MÚ naleznete zde.

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Město Kasejovice
Kasejovice 98
335 44 Kasejovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Město Kasejovice
Kasejovice 98
335 44 Kasejovice

4.3 Úřední hodiny

 

Pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00

 

Úterý

7.00 - 12.00 13.00 - 15.30

 

Středa

7.00 - 12.00 13.00 - 17.00

 

Čtvrtek

7.00 - 12.00 13.00 - 15.30

 

Pátek

7.00 - 12.00  

 

 

4.4 Telefonní čísla
Starosta / podatelna: 371595100

4.5 Čísla faxu
Fax: 371595100

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.kasejovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny
e-mail: mu@kasejovice.cz
Elektronická podatelna pro běžná podání (mu@kasejovice.cz)
Elektronická podatelna pro podání s elektronickým podpisem -
  -  (podatelna@kasejovice.cz)
Datová schránka - ID schránky: 3eibzt5

4.8 Další elektronické adresy
Redakce Kasejovických novin: kn@kasejovice.cz

5. Případné platby lze poukázat:
3122361/0100 Komerční banka

6. IČ
256 731

7. DIČ
CZ00256731

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů
Územní plán - současný územní je k nahlédnutí v kanceláři Stavebního úřadu Kasejovice v přízemí budovy Městského úřadu. V současné době je zpracováván nový územní plán, který bude zveřejněn.
Informace o veřejných zakázkách jsou průběžně zveřejňovány na Úřední desce. Starší dokumenty po datu sejmutí naleznete v Archivu dokumentů.

8.2 Rozpočet
Přehledně zpracované rozpočty na tento i předcházející roky s možností stažení na Váš počítač jako i výsledky hospodaření za jednotlivá období naleznete zde.

9. Žádosti o informace
Žádost o informace je možné podat v kanceláři MÚ, poštou na adresu MÚ Kasejovice, e-mailem (mu@kasejovice.cz) nebo telefonicky.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři MÚ, poštou na adresu MÚ Kasejovice, e-mailem (mu@kasejovice.cz) nebo telefonicky.

11. Opravné prostředky
(§ 5, odst. 1, písm. c/ zákona čís. 106/1999 Sb. )

Samostatná působnost obce

V samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:

 • zastupitelstvo města např. majetkoprávní operace1)
 • Rada města např. nájmy u majetku města2)
 • komise rady města (v rámci působnosti svěřené jim radou města)
 • výbory zastupitelstva města (v rámci působnosti svěřené jim zastupitelstvem města)
 • městský úřad (v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou)

V samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou §§ 56-58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb. Nelze se proto bránit formou odvolání.

Proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou

 • u vyššího orgánu obce
 • u Krajského úřadu Plzeňského kraje (pozastavení pro nezákonnost 3))
 • u soudu (oblast správního soudnictví4))

Pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky. Stížnost by ale měla obsahovat:

 • kdo ji podává a proti čemu směřuje
 • co se namítá a případné důkazní prostředky
 • datum a podpis

Přenesená působnost obce

Kdo je kompetentní u úřadu rozhodovat v přenesené působnosti (funkční příslušnost) určuje organizační řád MěÚ

Obecným procesním předpisem upravující postup při rozhodování je zákon 500/2004 Sb. správní řád

Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání
každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

 • zda je odvolání přípustné
 • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje)
 • kde se odvolání podává (vždy u MěÚ úřadu v Kasejovicích)
 • lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)

Odvolání lze podat5)

 • písemně (postačí předat vkanceláři radnice)
 • ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal)
 • telegraficky (faxem, e-mailem) s podmínkou, že bude do nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu
 • zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání §37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:
  v jakém rozsahu je odvolání napadáno
  v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
  potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán)

Proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správ. orgán pokračuje ve správním řízení

Zavádí se nový institut stížnosti podle §175 správního řádu proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání

Proti blokové pokutě se odvolat nelze

Proti rozhodnutí o zamítnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. lze podat odvolání

1) zákon číslo 128/2000 Sb. - § 85
2) zákon číslo 128/2000 Sb - § 102
3) zákon číslo 128/2000 Sb. - § 123-125
4) zákon číslo 150/2002 Sb. soudní řád správní
5) zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád

 

12. Formuláře
Další formuláře http://obecni-urad.net
nebo http://www.form.cz/

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody v elektronické podobě publikuje Portál veřejné správy.
Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně v kanceláři MÚ Kasejovice , telefonicky na t.č.371 595 100, nebo k podání dotazu použít náš formulář.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Věstníky vlády ČR, zákon o obcích, zákon o okresních úřadech, zákon o volbách do zastupitelstev obce, zákon o správních řízeních, o přestupcích o matrikách, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, o pozemních komunikacích a vodách, o územním plánování a stavebním řádu, o hlášení a evidenci pobytu občanů, o požární ochraně, o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení, o právu shromažďovacím, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o loteriích a jiných podobných hrách, o státní správě a samosprávě ve školství, o místních poplatcích, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, o odpadech, o živnostenském podnikání, o sociální potřebnosti, o účetnictví, o živnostenských úřadech, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o ochraně přírody a krajiny, o správě daní a poplatků, o dani z nemovitostí, o správních poplatcích, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů, o nájemném z bytů, o silniční dopravě, o zadávání veřejných zakázek, zákon o právu na informace o životním prostředí, obecně závazné vyhlášky obce a související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění.
Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat, výpisky nebo kopie v kanceláři obecního úřadu. Rovněž zde je možno nahlédnout do obecně závazných vyhlášek města, do usnesení vlády a Nařízení Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Vzhledem k častým změnám a přesunům není v našich silách zřídit na jednotlivé zákony aktivní odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy.

14.2 Vydané právní předpisy
Vydané předpisy, vyhlášky a směrnice MÚ Kasejovice najdete přehledně zpracované zde.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Cena je stanovena na základě sazebníku:
náklady na 1 hodinu práce nutné pro vyhledání informace (za každou započatou hodinu práce jednoho pracovníka povinného subjektu) - 100,- Kč.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Výroční zprávy MÚ Kasejovice o poskytování informací za jednotlivé roky dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.