Konkurz na ředitele Mateřské školy Kasejovice (archiv dokumentů)

Město Kasejovice vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.

Město Kasejovice
335 44 Kasejovice 98

Na základě usnesení Rady města Kasejovice č. j. 396/2009 ze dne 28.5. 2009 vyhlašuje město Kasejovice

k o n k u r z

na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace

Kvalifikační předpoklady uchazeče:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 15.6. 2009 do 12.00 hodin (platí i pro přihlášky zasílané poštou) v obálkách označených „KONKURZ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městský úřad Kasejovice (podatelna),
Kasejovice 98,
335 44 Kasejovice

Náležitosti přihlášky:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce, diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
  • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe,
  • životopis (psaný vlastní rukou),
  • návrh koncepce dalšího rozvoje Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace (maximální rozsah 5 stran strojopisu),
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
  • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce

V Kasejovicích dne 28.5. 2009

Podepsán: Ing. Marie Čápová, starostka města

Vyvěšeno:03.03.2008
Sejmuto:18.03.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 29.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.06.2009