Opatření od hejtmana Plzeňského kraje (archiv dokumentů)

Hejtman Plzeňského kraje vydává Opatření k vyhlášení nouzového stavu.

OPATŘENÍ
hejtmana Plzeňského kraje k vyhlášení nouzového stavu na základě
rozhodnutí vlády České republiky č. 11 ze dne 24. ledna 2007

Rozhodnutím vlády České republiky č. 11 ze dne 24. ledna 2007 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, vyhlášen pro území Plzeňského kraje nouzový stav na dobu od 05.00 hod. dne 25. ledna 2007 do 24.00 hod. dne 5. února 2007.

Pro řešení vzniklé krizové situace nařídila vláda České republiky tato krizová opatření:

  1. zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích na územích, pro která je nouzový stav vyhlášen, s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgány vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí,
  2. provádění terénních úprav, je-li to v souvislosti s krizovou situací nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení, vyplývajícího z krizové situace.

Uvedená krizová opatření k řešení krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy konkretizuji takto:

  1. Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgány vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí, zajistí orgány obce vydaným nařízením obce s rozšířenou působností podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.
  2. Orgány obce s rozšířenou působností uloží podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu.
  3. Pro provádění terénních úprav je-li to v souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení je nutné, aby rozsah zamýšlených terénních úprav posoudil příslušný stavební úřad z hlediska § 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, tj. zda zamýšlená terénní úprava podléhá režimu tohoto zákona. V případě, že režimu tohoto zákona podléhá je nezbytné, aby stavební úřad využil mimořádných postupů stanovených v § 177 stavebního zákona.

Krizová opatření se využijí pouze k řešení vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy a jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se na území, pro která je nouzový stav vyhlášen, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezuje:

  1. právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala, narušovala nebo znemožňovala provádění krizových opatření, s výjimkou činností souvisejících s likvidačními pracemi,
  2. právo vlastnické, a to tak, že vlastníci lesů, jejichž lesy byly rozsáhlou větrnou kalamitou postiženy, jsou povinni přednostně a bez zbytečných odkladů zpracovat kalamitou poškozené porosty.

V Plzni dne 25. ledna 2007

MUDr. Petr Zimmermann
hejtman Plzeňského kraje

Vyvěšeno:26.1.2007
Sejmuto:11.2.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 26.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.02.2007