USNESENÍ z 22. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 22. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25.3.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/26/2020 - program 22. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/27/2020 - změnu odpisového plánu Základní školy Kasejovice pro rok 2020
 • RM/28/2020 - rozdělení zisku Základní školy Kasejovice z roku 2019 do fondů – 80 % do rezervního fondu a 20 % do fondu odměn
 • RM/29/2020 - změnu odpisového plánu Mateřské školy Kasejovice pro rok 2020
 • RM/30/2020 - rozdělení zisku Mateřské školy Kasejovice z roku 2019 do fondů – 80 % do rezervního fondu a 20 % do fondu odměn
 • RM/31/2020 - žádost Mateřské školy Kasejovice o čerpání investičního fondu ve výši 12 000 Kč na opravu radiátoru a hlavice ve školní jídelně
 • RM/32/2020 - vyhlášení záměru pronájmu pozemků s jejich následným odkupem – parc. č. 245/9 o výměře 45 m2 a část parc. č. 245/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Podhůří u Nepomuka
 • RM/33/2020 - poskytnutí finanční dotace ve výši 10 000 Kč Základní organizaci Českého svazu chovatelů Kasejovice z Programu neziskových organizací 2020 na pořádání tradiční výstavy drobného zvířectva a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/34/2020 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na „Podporu svozu šatstva“ do veřejné sbírky vyhlášené Diakonií Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves a povolené Královéhradeckým krajským úřadem
 • RM/35/2020 - aktualizaci provozního řádu dětského hřiště v Kasejovicích
 • RM/36/2020 - vybudování nové vrtané studny v Podhůří pro zásobování stávající vodárny na návsi v Podhůří

SOUHLASÍ:

 • RM/37/2020 - s výsadbou stromů dle žádosti p. xxx na pozemku sousedícím se zdí hřbitova v Kasejovicích

NESOUHLASÍ:

 • RM/38/2020 - s vyhlášením konkursního řízení na obsazení místa ředitelů škol po uplynutí šestiletého období

JMENUJE:

 • RM/39/2020 - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební práce projektu „Odbahnění a oprava rybníka Koutečský – p.č. 1155 v k.ú. Kasejovice“ ve složení: Ing. Marie Čápová, p. Jiří Slavíček a zástupce společnosti Universal Solutions, s.r.o. Písek
 • RM/40/2020 - komisi pro inventarizaci knihovního fondu obecní knihovny v Kasejovicích ve složení: Veronika Tesařová, Mgr. Štěpánka Löffelmannová a Dana Matějovská

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/41/2020 - oznámení p. xxx o výpovědi z nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 682 v k.ú. Polánka u Kasejovic k 31.5.2020
 • RM/42/2020 - žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o přehodnocení výše finančních náhrad za zřizování věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Kasejovice
 • RM/43/2020 - informaci společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. o plánované výměně prošlých vodoměrů v Kasejovicích
 • RM/44/2020 - informaci o průběhu jednání ve věci prodeje pozemku parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/45/2020 - záměr umístění orientačního ukazatele rychlosti projíždějících vozidel na silnici č. I/20 v Kasejovicích

V Kasejovicích 25.3.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.04.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.04.2020