USNESENÍ z 24. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 24. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.4.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/48/2020 - program 24. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/49/2020 - hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2019, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2019, inventarizaci majetku k 31.12.2019, dokladovou inventarizaci k 31.12.2019, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2019 a hospodaření s fondy za rok 2019
 • RM/50/2020 - návrh Základní školy Kasejovice na čerpání příspěvku na provoz v roce 2020
 • RM/51/2020 - žádost Základní školy Kasejovice o čerpání fondu investic v částce cca 100 000 Kč na vymalování části školy
 • RM/52/2020 - hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2019, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2019, inventarizaci majetku k 31.12.2019, dokladovou inventarizaci k 31.12.2019, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2019 a hospodaření s fondy za rok 2019
 • RM/53/2020 - návrh Mateřské školy Kasejovice na čerpání příspěvku na provoz v roce 2020
 • RM/54/2020 - žádost Mateřské školy Kasejovice o čerpání fondu investic ve výši 50 000 Kč na asanační opravu zdí a vybílení šaten u školní jídelny
 • RM/55/2020 - pronájem pozemků parc. č. 245/9 o výměře 45 m2 a část parc. č. 245/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Podhůří u Nepomuka p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok s úhradou nájmu zpětně za 3 roky
 • RM/56/2020 - vyhlášení záměru doplnění směny pozemků parc. č. 1547/6 a 1623/6 v k.ú. Kasejovice k již schválené směně pozemků s firmou P&V Elektronic, s.r.o.
 • RM/57/2020 - dočasné prominutí placení nájmu z nebytových prostor po dobu nouzového stavu v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru
 • RM/58/2020 - návrh smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015256/VB04 pro stavbu elektrické přípojky sítě NN „Kasejovice, PJ, p.č. 223/2 – NN“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/59/2020 - návrh smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015605/1/VB pro stavbu „Kasejovice, PJ, p.č. 1154/10-NN“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/60/2020 - přidělení zakázky na akci „„Oprava části stropních konstrukcí zdravotního střediska v Kasejovicích“ – část 1 „Oprava podlahy a stropu v části ordinace lékaře pro děti a dorost“ firmě STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov – nádraží 74, IČO 25219090 s nejnižší nabídkovou cenou 463 000 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/61/2020 - návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Nepomuk o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků, platné od 1.1.2021 do 31.12.2025
 • RM/62/2020 - žádost skautského oddílu Junák – český skaut, středisko Stopa Plzeň z.s. o povolení pořádání letního skautského tábora v Přebudově na Maškojc louce v termínu 4.7. – 2.8.2020
 • RM/63/2020 - návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/64/2020 - změny v rozpočtu města Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/65/2020 - s odkoupení části pozemku parc. č. 226/1 v k.ú. Kasejovice od firmy Coiltronic, s.r.o.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/66/2020 - žádost SDH Kladrubce o přepracování smlouvy o dílo na údržbu veřejného prostranství v k.ú. Kladrubce
 • RM/67/2020 - informace paní starostky

V Kasejovicích 29.4.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.05.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.05.2020